Стартират обученията по проект на КНСБ “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”

На 6 юни стартират обученията по проект “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”. Той се осъществява от Конфедерацията на независимите синдикати в България и е част от Националния план за действие по заетостта през 2022 г.

Основна цел на проекта е развитие на човешкия капитал според потребностите на икономиката и бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, съобразено с новите технологии, и осигуряване на устойчива заетост. Особен акцент са зелените и дигитални трансформации. Бенефициентите ще бъдат насочени към екологично мислене, към формиране на екологични нагласи в живота и трудовата дейност. Така ще се осигури бърза и успешна адаптация към трансформиращите се работни места, което ще доведе до превенция на продължително безработните, социалното им изключване, инвестиране в хората и тяхното образование.

В рамките на проект „С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост“ за 2022 г. се предвиждат обучения на 999 възрастни от рисковите групи на пазара на труда, които ще се проведат в 42 общини в страната. Те ще бъдат 100% включени в обучения по търсени на пазара на труда професии и специалности съгласно краткосрочните, средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда в сферата на публичните и обществени услуги.

Основните целеви групи са безработни младежи, които нито се обучават, нито работят (NEET`s); безработни лица без квалификация с равнище на безработицата над средното за страната; безработни лица с ниско общо образование и без квалификация; безработни лица с регистрация над 6 месеца в ДБТ; безработни без образование и квалификация.

Ще се провеждат обучения по 7 професии:

  • Професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“;
  • Професия „Работник в горското стопанство“, специалност „Лесокултурни дейности“;
  • Професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“;
  • Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“;
  • Професия „Помощник възпитател“, специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“;
  • Професия „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“;
  • Професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“.