Становище на КНСБ по проекта за актуализация на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

                                                                                                                                            ДО

                                                                                                                                            Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

                                                                                                                                            ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

                                                                                                                                            ЕВРОФОНДОВЕТЕ

                                                                                                                                            МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

           

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

 

По Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване,  обект на разглеждане по т. 2 от заседанието на НСТС на 07 юни 2022 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България изразява следното становище:

  1. Както е описано в Мотивите към законопроекта, той отразява единствено промени в разходната част на бюджета на ДОО, с оглед т.н. антикризисни мерки по отношение размерите на пенсиите и негативното въздействие на инфлационните процеси. Не се предвиждат никакви промени, които да подобрят макар и малко собствените приходи на системата и всички приходни параметри на осигурителния бюджет остават на предишните си нива.
  2. Същевременно в разходната част са заложени изменения, които акумулират сериозен ресурс. По тази причина и основният резултат от заложените в проекта промени се изразява в нарастване на недостига на средства в системата от 41,3 до 45, 6 на сто и тази промяна настъпва в разстояние само на няколко месеца (нов трансфер 1386, 5 хил.лв). Важно е да се отбележи, че съвсем неотдавна дефицитът  и дисбалансът в ДОО беше сведен до под 40 на сто. Това състояние и най-вече тенденцията, която се очертава по отношение на осигурителните финанси и категоричните заявки, че промени в размерите на осигурителните вноски в обозримото бъдеще няма да се правят, в съчетание с ограничителната подоходна политика, особено в бюджетния сектор е силно обезпокоително.
  3. По конкретните изменения, относно размерите на пенсиите КНСБ има сериозни възражения, които се отнасят до методологията, която се прилага за да се постигне увеличение на получаваните от лицата размери.

Основното ни възражение, касае превръщането на пенсиите за трудова дейност в безпринципна смесица между пенсионно осигуряване и социално подпомагане, което се прави с включването на т.н. антиковид добавки в същинския размер на пенсиите. По този начин се нарушават основни осигурителни принципи, пенсията се „замърсява“ с една или повече добавки, което с предвиденото последващо увеличение на пенсиите от 1 октомври т.г. се задълбочава и това задълбочаване ще продължи с всяко следващо осъвременяване. По същия начин ще трябва да се постъпва и с новоотпусканите след 1 юли тази година пенсии, което на практика увековечава безпринципния подход на замърсяване на осигурителния принос на лицата и смесването на пенсията със социална помощ.

Само по себе си т.н. осъвременяване от 1 октомври е друго безпринципно решение като всяка година ще се осъвременява ту през процента на инфлацията, ту през ръста на средния осигурителен доход в системата. И крайният резултат също подлежи на преоценка доколкото ще бъде по-изгоден на отделните лица.  За КНСБ този подход е също неприемлив, доколкото непоколебимото становище на Синдиката, че увеличение на пенсиите следва да се провежда чрез повишаване приноса на всяка година осигурителен стаж остава напълно валидно.

Разбира се, че стремежът да се подобри адекватността на пенсиите заслужава позитивна оценка, но начинът, по който това се прави на практика,  по наша оценка има изключително негативно въздействие върху пенсионната политика, с оглед постоянното влизане във формулата за определяне размера на пенсията за ОСВ, без да се следва определен принцип, зададен от законодателя и последователно прилаган така че да се следва определена предвидимост за подходите на нарастване адекватността на пенсиите. Негативно ще бъде въздействието и върху отношението на днешните работещи към техните осигурителни ангажименти и бъдещия резултат от тяхното осигурително поведение. Отделно от това всички ръстове на пенсиите, които се сочат като постижение на взетите политически решения съдържат в себе си определена доза несравнимост с предходни размери, определени по правилата на пенсионното осигуряване, действащи от 2000 г. до сега.

Промяната в максималния размер на пенсията за ОСВ по принцип е  мярка, за  която КНСБ пледира отдавна, но сегашния подход на избор на размера му, особено на този, предвиден за от 1 октомври т.г. предизвиква много сериозни въпроси, преди всичко с оглед на това какви категории осигурени лица и с какъв принос ще бъдат „облагодетелствани“ да получават пенсия, която за част от лицата ще бъде в пъти по-висока от трудовите възнаграждения, които  пенсията им по правило трябва да замести.

            С оглед на гореизложеното КНСБ се въздържа от подкрепа на проекта на ЗБДРБ за 2022 г. и изразява силно безпокойство за стабилността на осигурителните финанси, и дълговечността на пенсионната система, както и за последствията от прецедента, създаващ се с настоящите политически решения в осигуряването.