Работещите в Селскостопанската академия: Настояваме за 5,5 млн. за ръст на заплатите!

Публикуваме декларация на работещите в Селскостопанската академия, с която се настоява за отпускане на 5,5 млн. лв. допълнително към бюджета на академията за увеличение на възнагражденията. В понеделник, 27 юни, те ще се присъединят към протестната акция на КНСБ “За по-високи доходи с актуализацията на бюджет 2022”.

 

Ние, работещите в Селскостопанската академия – директори, учени и помощен персонал, подкрепяни от Национално представените синдикати – НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ, в изпълнение на Меморандума за съвместни действия (11.05.2022) и последователните общи усилия на ръководството и на синдикатите в ССА,

Като изразяваме нашата категорична позиция срещу подценяване ролята на ССА и аграрната наука в бюджетната политика на Р България и поставянето и в невъзможност да изпълнява своите законови функции,

Като се основаваме на 1500 подписа на работещи и служители в Академията, събрани в категорична подкрепа на исканията за повишаване на заплатите,

Настояваме за допълнителни средства в размер на 5,5 милиона за увеличение на работни заплати в актуализацията в бюджета на Селскостопанска академия от трансфера на централния бюджет.

Селскостопанската академия е единствената специализирана научна структура в България за изследователска, консултантска и научно-приложна дейност в областта на земеделието. Тя изпълнява задачи по стратегическата цел за продоволствената сигурност и подобряване качеството на живот.

ССА има изграден и доказан потенциал и върхови постижения във всички области на растениевъдството и животновъдството, в областта на растителната генетика, селекцията и агроекологията.

92% от всички сертификати и признати сортове в Патентно ведомство на България са собственост на Академията. Над 160 изобретения и полезни модели са найн продукт.

Днес Академията представлява регионална мрежа от 29 научни институти и научни центрове, в които се извършва научно-изследователска, научно-приложна, иновативна, образователна, и консултантска дейност, които са важни участници в местната икономика и подкрепят развитието на регионите.

Към Академията са създадени и действат единствени в България Растителна генбанка, Национален земеделски музей, Централната селскостопанска библиотека, посветени на запазване и поддържане на биологичното разнообразие, културно-историческото наследство в областта на земеделието.

Днес ССА е натоварена с нови обществени очаквания за гарантиране на продоволствената сигурност в условията на Зелената сделка и стратегията „От фермата до вилицата”.

.Системното бюджетно недофинансиране на Академията и унизително ниските заплати на работещите през последните десетилетия обезкърви системата, изгони младите учени и специалисти, остави без перспектива поколения учени и специалисти.

Днес бедността расте, а неравенствата са много болезнени, особено когато сравняваме нашите заплати с тези за еквивалентни длъжности във висшите учебни заведения и БАН.

Устойчиво българско селско стопанство и успешни селски региони са възможни само със силна аграрна наука и Селскостопанска академия.