ВОН настоява за нови 37 млн. лв. за висшите училища с актуализацията на бюджета

На 23 юни в Пловдив се проведе работна среща на ръководството на Националния синдикат Висше образование и наука – КНСБ с представители на ръководствата на висшите училища в града. Домакин на срещата беше екипът на проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ-Пловдив.

В дискусията участваха ректори, зам.-ректори и декани на Аграрния университет, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдивския университет, Университета по хранителни технологии с двама зам.-ректори, лидерът на ВОН-КНСБ Лиляна Вълчева, представители на академичната синдикална общност от София и страната, журналисти.

Акценти на форума бяха:

  1. Недостатъчното финансиране на висшето образование и науката в България, произтичащо от неизпълнението на заложените в Стратегията за висше образование ръст от 20% на година на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища, както и от системното нарушаване на ЗВО в частта за средствата за наука и научно-творческа дейност, които трябва да бъдат 10% от средствата за издръжка на обучение;
  2. Забавяне на средства, обнародвани в Закона за държавния бюджет за 2022 г. за държавните ВУ, поради нереалните условия и срокове заложени в § 17;
  3. Предложените от МОН нови наукометрични показатели и системата за атестиране на академичния състав във ВУ;
  4. Промените в ЗВО се разминават с потребностите на системата, а и липсват текстове в частта за съвместни студентски и докторантски програми (важен пропуск на МОН), които са от съществена част от изпълнението на проектите в 18 ВУ, които работят и изразходват средства (процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Поради тези факти е наложително сроковете за изпълнението на проектите да бъдат увеличени минимум с една година.

В презентацията на лидера на ВОН-КНСБ Лиляна Вълчева се отчетоха високи финансови показатели за средните брутни месечни работни заплати във ВУ, направена въз основа на данни, подадени от ректорите на ВУ в отчетите им към МОН. Представени бяха възнаграждения на най-добрите по количествени и качествени показатели, като медицинските висши училища, Пловдивския университет, Икономическия университет – Варна, Софийския университет, Техническия университет – София и т.н., като бяха отчетени най-важните специфики за ВУ по групи и направления.

Председателят на ВОН-КНСБ постави акцент и върху внесено предложение за нови 37 млн. лева за ВУ при предстоящата актуализация на бюджета, които са изчислени да бъдат предоставени на ВУ, в т.ч. и на медицинските, на база комплексна оценка за качеството на обучение, за повишаване на нормативите на леглодни и хранодни на студентите, както и необходимите допълнителни средства за увеличение на стипендиите на докторантите, които да достигнат размер от 1000 лева, както и допълнително пет процентно увеличение на стипендии на студентите.

В дискусията бяха засегнати теми, като:

Неангажираността на държавата в лицето на министъра на образованието и науката към финансирането на висшето образование и огромните трудности и усилия на Синдикат ВОН-КНСБ и Съвета на ректорите да бъде осигурено възнаграждение на работещите в системата, адекватно на инфлацията и др. процеси;

Необходимостта от незабавно изплащане на предвидените в ЗДБ 20 млн. лева към ВУ, стъпките предприети от синдикат ВОН-КНСБ в тази посока, като беше отбелязан напредъка в преговорите по казуса от последните дни, а имено допълнението в §16 на проекта за актуализация на бюджета, което би трябвало да освободи от поставените от МОН условия за изплащането им.

Подробно бяха разяснени финансирането по критериите за качеството на обучението, като се постави на дневен ред и изразходването на спестените в бюджета средства, получени от разликата между планирания и осъществения прием на студенти.

Бе повдигнат и въпросът за неизплащането на енергопомощите за студенти, стипендиите на докторантите и др., за механизмите и стимулите при възпроизводството на академичния потенциал, както и за финансирането на учебно-производствените центрове и ремонтните дейности на сградния фонд.