Позиция на Национална федерация на енергетиците

Публикуваме Позиция на Националната федерация на енергетиците относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, одобрен на първо четене от Народното събрание. Становището е изпратено до президента Румен Радев, премиера в оставка Кирил Петков, министъра на енергетиката Александър Николов, председателите на парламентарните комисии по енергетика и околната среда и водите Радослав Рибарски и Манол Генов и председателите на парламентарните групи.

 

Уважаеми дами и господа, 

Разбираме усложнената политическа обстановка, но считаме за необходимо да Ви запознаем със становището на Национална федерация на енергетиците – КНСБ относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката No 47-254-01-62 от 03.06.2022 г., минал на първо четене в парламента.

Един от основните мотиви на внесения Законопроект е да се създаде механизъм, който ще позволи средствата, които се натрупват в публичните предприятия от енергийния сектор, по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, като печалби от извършваната от тях търговска дейност, да бъдат разходвани с цел подпомагане на потребителите на електрическа енергия и да осигури средства за финансиране на бъдещи програми за компенсации чрез използването на наличните ресурси в системата. Така се осигуряват допълнителни средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от целеви вноски на публичните предприятия в сектор енергетика със 100 процента държавно участие в капитала. Размерът на тези вноски ще се определи след отчитане на необходимите средства за изпълнение на инвестициите и ремонтите, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности, осигуряващи икономически обоснована норма на печалба. Целта на тези вноски е средствата от тях да се използват за покриване на разходи за компенсации по приети от Министерски съвет програми, свързани с повишаване цените на електрическата енергия.

Във връзка с така направеното предложение изразяваме следната позиция:

  1. По същество с предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се въвеждат допълнителни регулации по отношение на публичните предприятия, освен вече съществуващите задължения за изплащане на дивиденти, за осигуряване на доставки на регулиран пазар по регулирани от КЕВР цени, както и за изплащане на 5% от приходите във Фонд СЕС. Това поставя в неравнопоставено положение държавните дружества, особено по отношение на новите ВЕИ производители, които след 2019 г. дори не отделят 5% от приходите си за Фонд СЕС.
  1. За нас е неясно как ще се определя размерът на вноските, както и необходимите средства за изпълнение на инвестициите и ремонтите, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности, осигуряващи икономически обоснована норма на печалба (която също не е посочена)? Тези неясноти дават възможност за широко тълкуване на възникналите задължения за държавните дружества, още повече, че няма приета Енергийна стратегия и следователно липсват основанията за залагане на инвестиционни разходи за нови мощности, в случая с АЕЦ “Козлодуй”, или за капиталови разходи за нови технологии за намаляване на емисиите, в случая с ТЕЦ “Марица изток 2”.
  1. Въпросите за компенсиране на стопанските потребители остават твърде неясни — какъв е критерият за определяне на срока за действие на този механизъм и няма ли накрая да се въведе ограничение за получаване на компенсации на онези потребители, които въобще нямат нужда от такава. Сега компенсации получават всички, дори тези от финансовия и други сектори, които отчитат солидни печалби във финансовите си отчети, но при тях не се говори за „свръхпечалба“, а се дават компенсации.
  1. Предлаганите специализирани търгове, на които ще се търгуват форуърдни продукти – с различни срокове на падеж, както на базов, така и на върхов товар, отново ще бъдат реализирани чрез задължаване на държавните дружества. Отчитайки очакването, че на тези търгове цените ще са значително по-ниски от борсовите цени на референтната платформа „Ден напред” (както е в случая с доставките за регулиран пазар), може да се заключи, че държавните дружества фактически няма да генерират значителни печалби, но ще бъдат натоварени с допълнителни обществени задължения с неясен срок.
  1. Не беше разгледано предложението за осигуряване на възможност за мрежовите дружества да закупуват електрическа енергия за технологични загуби по регулирани цени, което ги поставя в риск и не им позволява да развиват така необходимите инвестиционни програми.

В заключение молим да се прецизират текстовете на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката така, че да се гарантира ясно финансовата стабилност на критичните за енергийната ни сигурност предприятия, включително като се включат разпоредби в предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, които задължават:

  • Министерство на енергетиката в кратък срок да разработи регламент за гарантиране на необходимите средства за производствена, ремонтна и социални програми на енергийните предприятия, както и обоснована норма на печалба с отчитане на натрупаните дефицити в системата;
  • БЕХ ЕАД в кратък срок да организира актуализация на бизнес плановете на държавните дружества, в които да бъдат обосновани инвестиционните програми;
  • Министерство на икономиката в кратък срок да разработи регламент за получаване на компенсации, обвързани с програми на стопанските потребители, които търпят загуби от високите цени на електрическата енергия.

Настояваме за конкретни действия за запазване стабилността на енергийната система.

Искаме адекватните решения за сектора!

С уважение, 

Георги Петров

Председател на НФЕ