Включването на работниците в технологичния прогрес във фокуса на финалната конференция по DIRECT 2

Резултатите от задълбочено проучване на прякото участие на работниците и служителите в индустриалните отношения на ниво предприятие и практиките в тази посока, свързани с въвеждането на нови технологии, бяха обсъдени днес по време на заключителна конференция по проект DIRECT 2. Тя е под под мотото “Пряко работническо участие, демокрация на работното място и дигитализация”.

КНСБ реализира проекта в партньорство с организации от България и 6 държави – КРИБ, БСК, Конфедерация на кипърските работници – SEK, Фондация „1 май“ – Испания; Фондация “Джузепе Ди Виторио” – FDV, Италия; “Варшавски икономически институт” – SGH, Полша; “Институт за развитие на работниците и служителите” – IDEAS, Ирландия; Кралски колеж “Холуей и Бедфорд” – RHBNC, Великобритания. Техни представители участват в заключителния форум, на който КНСБ е домакин и организатор.

Президентът на конфедерацията Пламен Димитров поздрави участниците с видео обръщение, в което подчерта, че въпреки своята основно изследователска насоченост, проектът има и ясни практически измерения. “Проучването, резултатите и изводите от изследването в рамките на проекта допринесоха за формулиране на приоритетите и политиките на КНСБ и партньорските ни синдикални и работодателски организации, свързани с прякото участие в управлението при въвеждане на нови технологии, с  подобряване на квалификацията и уменията на работниците; с  хуманизиране на работната среда, например чрез въвеждане на гъвкаво работно време; подобряване на здравословните и безопасни условия на труд; предоставяне на възможност за гъвкавост при изпълнение на задачите, включително ротация на работното място и надомна работа; както и подходящи форми на възнаграждение, свързани с въвеждането на нови технологии”, каза Димитров.

Той посочи, че прякото работническо участие, както и редица други форми на работническо участие и представителство, все повече се обвързват с процесите на дигитализация и използване на други модерни технически системи и технологии. Дигитализацията и навлизането на нови технически и технологични модели и решения в икономиката е и ще бъде едно от основните предизвикателства на ХХІ век. Те променят не само моделите на производство и характера на труда, но и уменията и нагласите на работниците, както и представата за човешкия труд. Те променят радикално и начина на живот – в работата и извън нея. Променя се качеството на заетостта, работното време и място, организацията и условията на работа и формите на заплащане.

“КНСБ поставя последиците от дигитализацията на труда и индустриалните отношения като свои приоритет още от VІІІ конгрес през 2017 г., като в приетата Програма на последния ІХ конгрес тези аспекти бяха разширени и обогатени. Последиците от дигитализацията са заложени във всички раздели на Програмата, включително и подобряването на двустранното партньорство в предприятията и информирането и консултирането. Резултатите, изводите и заключенията от изследователската дейност по “ДИРЕКТ 2” могат и ще подпомогнат информирането и консултирането в условия на дигитализация, като засилят връзката между представителство и пряко участие на работниците. Освен това прякото участие е полезно за осъществяването на по-лесен и с по-малко негативни последици преход от “фордистко” към дигитално производство и за дигигализиране на услугите, от гледна точка на запазване заетостта, БЗР, работно време, подобряване връзката заплащане-производителност, баланс на трудов и личен живот, повишаване на квалификациите и уменията”, каза Димитров.

Главният икономист на КНСБ и директор на ИССИ Любослав Костов изтъкна при откриването на конференцията, че е доказано, че там, където работниците имат пряко участие в управлението, неравенствата са по-ниски. Включването на работниците в технологичната трансформация спомага за по-голяма гъвкавост за реализирането й. Инструмент за това пък е колективното договаряне.

Този проект е продължение на вече осъществения от КНСБ, БСК и партньори от 6 държави-членки на ЕС проект DIRECT, посочи мениджърът му Ина Атанасова. Тя посочи целите на проекта – да се разшири и задълбочи изучаването на прякото участие на работниците в управлението в страните-партньори, включително в неизследвани сектори и
предприятия, където се прилагат нови технологии; да се проучи по-подробно връзката между прякото участие в управлението и другите форми на участие на работниците и служителите в контекста на прякото влияние върху гореспоменатите аспекти на работата и работната среда, включително въздействието на новите технологии; хуманизиране на работната среда; подобряване на уменията и благосъстоянието на работното място; подобряване на удовлетвореността и мотивацията на работниците; да се проучи значението на едновременното прилагане на пряко участие, индустриални отношения и синдикално представителство за подобряване на работната среда и мотивацията за работа; да се обучат работниците и служителите, представителите на работниците и работодателите по спецификата на прякото участие и връзките му с представителното участие (включително синдикално), по-специално във връзка с въвеждането на нови технологии.

По проекта е разработен „Наръчник за насоки за добри практики“, който ще подпомогне мениджмънта и представителите на работниците и служителите за улесняване на въвеждането на нови технологии чрез съвместни управителни съвети и съвместни групи за прилагане на ниво предприятие. От 2020 г. досега по DIRECT 2 са проведени 9 срещи, три кръгли маси, седем национални семинара за обмен на опит; издадени са брошури на 6 езика.