По-високи заплати с първия КТД в Държавен куклен театър-Габрово

На 2 август бяха договорени по-високи заплати и придобивки с първия Колективен трудов договор в Държавен куклен театър – Габрово от повече от 10 години насам. Подписите си под него сложиха директорът на театъра Алфидин Ахмедов и председателят на синдикалната организация на Съюза на артистите в България към КНСБ Жулиета Колева. Участие в шестмесечните преговори за подписването му взе областният координатор на КНСБ Росица Йонкова.

Колективният трудов договор регламентира увеличение на възнагражденията чрез минимални прагове за работните заплати на всички служители по длъжности:

За актьор – минимална работна заплата по коефициент 1.6;

За режисьор, сценограф, драматург, композитор – МРЗ по коефициент 1.8;

За зам.-директор – МРЗ по коефициент 1.9;

За всички останали длъжности – МРЗ по коефициент 1.4.

В резултат на договореностите  работещите по програма „Мелпомена“ в театъра ще получат 50% увеличение на заплатите.

Освен това бе договорено изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда, както и такова за придобит трудов стаж и професионален опит – не по-малко от 1% за всяка година стаж.

Договорените обезщетения при пенсиониране на синдикални членове на КНСБ с до 10 години трудов стаж в театъра са в размер на 6 брутни заплати, а при над 10 години стаж – 10. Също така при прекратяване на трудов договор поради болест синдикалният член ще има право на обезщетение от 4 брутни заплати, а ако бъде съкратен и остане без работа – 2 брутни заплати.

Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, ще бъде 36 работни дни за творческия състав, 30 работни дни за техническия и 26 работни дни за административния състав. Договорени са и допълнителен платен отпуск за служителите с 50 и над 50 % намалена трудоспособност, отпуск за майките с две и повече деца, платен отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт на роднини по права линия.

Колективният трудов договор е със срок на действие една година и стана факт благодарение на съвместните усилия и действия на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово и Съюза на артистите в България.