Обнародваха промени в Кодекса на труда

Днес в брой 62  на “Държавен вестник” бяха публикувани промени в Кодекса на труда 2022.

С тях се въвеждат следните нови права и задължения за страните по трудовото правоотношение:

 • Нов размер на срока за изпитване при срочен трудов договор – чл.70 КТ;
 • Нови задължения за работника при паралелна  работа по два трудови договора – чл.111 от КТ;
 • Нови задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение – чл. 66 и чл. 119 от КТ;
 • Нови задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата; информация включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения-чл. 127, ал. 1 т. 5, т. 6 и т. 7  от КТ;
 • Зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията – чл. 228 в КТ;
 • Нов вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст – чл. 164в КТ;
 • Нови права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“ – чл. 167 б КТ;
 • Нови промени и в Кодекса за социално осигуряване, с които се уреждат условията за получавене на парично обезщетение от бащите/ осиновителите за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, както за работещи по трудов договор така и за самоосигуряващи се лица – чл. 53 д от КСО;
 • Нови промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с осигуровки за бащи/осиновители, ползващи новия отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г., с които се определя дължимият размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащи/осиновители за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • Нови промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които се дава право на военнослужещите мъже на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда, за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 164 в от КТ, при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от кодекса на труда (в чл. 203 ал. 3 ЗВОС).

Очаква се съвсем скоро да бъде приета и Наредба на Министерския съвет, вероятно това ще бъде Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с която ще се определят реда и начина за ползване на новия вид платен отпуск за бащите/осиновителите за отглеждане на дете до 8- годишна възраст.

Със съдържанието на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда можете да се запознаете на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B3D800588A71DA5FB7203269B43DC664?idMat=175303

Експертите на КНСБ подготвят коментар на промените. Той ще бъде публикуван на сайта на конфедерацията през следващата седмица.