Коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, влезли в сила от 1 август

Публикуваме коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 62 на 5.08.2022 г. Те са в сила от 1 август 2022 г. 

 

Настоящият коментар ще Ви позволи да се запознаете с последните промени в Кодекса на труда, произтичащи от въвеждането на две нови европейски директиви, които са насочени към:

  1. Насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права;
  2. Подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

В Коментара можете да научите повече за:

  • Новия размер на срока за изпитване при срочен трудов договор – чл.70 КТ;
  • Новите задължения за работника при паралелна работа по два трудови договора – чл. 111 от КТ;
  • Новите задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение – чл. 66 и чл. 119 от КТ;
  • Новите задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата, включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения – чл. 127, ал. 1 т. 5, т. 6 и т. 7  от КТ;
  • За зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията – чл. 228 а КТ;
  • За новия вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст – размер, срок, ред и начин на ползване – чл. 164в КТ;
  • За новите права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“- чл. 167б КТ;
  • Също ще научите какви са новите промени и в Кодекса за социално осигуряване, с които се уреждат условията за получаване на парично обезщетение от бащите/ осиновителите за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, както за работещи по трудов договор така и за самоосигуряващи се лица – чл. 53д КСО; в Закона за здравното осигуряване и в Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г., с който се определя дължимият размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащи/осиновители за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Със съдържанието на Коментара на Кодекса на труда може да се запознаете тук.