С нов КТД в Община Пловдив: По-голям отпуск за служителите

Нов Колективен трудов договор за назначените по трудово правоотношение общински служители бе подписан вчера с кмета на общината Здраво Димитров. Освен него бе подписано и Споразумение, обхващащо правата на държавните служители, работещи в общината. С тях са запазени параметрите на досега действащите договорености, но и са надградени част от тях.

За синдикалните членове бе договорен по-голям размер на платения годишен отпуск, както и по-големи от нормативно определените размери на обезщетенията при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, касаещо както работещите по трудово правоотношение, така и държавните служители. Договорени бяха и по-големи от законово определените размери на платения отпуск за майки с две или повече деца по Кодекса на труда, отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл. 157 от КТ и др.

Постигнатите договорености са резултат от няколкомесечни преговори.