36 безработни лица бяха обучени за “Работник в горското стопанство” в област Бургас

На 5 август в област Бургас приключи обучението на безработни лица по проекта на КНСБ “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост” в партньорство с Агенцията по заетостта.

Обучени бяха три групи от 12 човека по професия “Работник в горското стопанство” в общините Средец, Руен и Сунгурларе. Продължителността на обучението бе 41 дни, а положилите успешно изпит получиха свидетелство за професионална квалификация. Част от тях бяха назначени в общините на постоянен трудов договор по придобитата квалификация.

Обученията по проекта стартираха на 6 юни в цялата страна. Той е част от Националния план за действие по заетостта през 2022 г.

Основна цел е развитие на човешкия капитал според потребностите на икономиката и бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, съобразено с новите технологии, и осигуряване на устойчива заетост. Особен акцент са зелените и дигитални трансформации. Бенефициентите ще бъдат насочени към екологично мислене, към формиране на екологични нагласи в живота и трудовата дейност. Така ще се осигури бърза и успешна адаптация към трансформиращите се работни места, което ще доведе до превенция на продължително безработните, социалното им изключване, инвестиране в хората и тяхното образование. Основните целеви групи са безработни младежи, които нито се обучават, нито работят (NEET`s); безработни лица без квалификация с равнище на безработицата над средното за страната; безработни лица с ниско общо образование и без квалификация; безработни лица с регистрация над 6 месеца в ДБТ; безработни без образование и квалификация.