Отбелязваме Международния ден на младежта

Днес отбелязваме Международния ден на младежта, обявен с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН през декември 1999 г.

По повод 12 август от Международната конфедерация на профсъюзите призоваха младите хора да участват в изграждането на нов социален договор.

“Твърде дълго работата на младите хора се характеризираше с несигурност, ниски заплати, недостатъчен или никакъв достъп до социална защита и липса на достъп до синдикални организации. Повечето от младите хора в света работят в сивата икономика, а младите жени са дори по-склонни да работят на несигурни и нископлатени работни места.

Младите хора могат да помогнат за изграждането на нов социален договор и да работят за предотвратяване на изключването на тяхното поколение, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен. Това възстановяване трябва да се финансира чрез справедливо данъчно облагане, облекчаване на дълга и целенасочена подкрепа за развиващите се икономики. То няма да бъде постигнато със съкращения и строги икономии”, коментират от МКП. Оттам посочват и негативното въздействие на ковид пандемията върху младите хора, включително върху техните възможности за заетост и жизнен стандарт.

Изпълнението на шестте ключови искания на новия социален договор е от съществено значение за устойчиво възстановяване, което не оставя младите хора на заден план:

  • Права: гарантиране на трудови права и защита за всички млади работници, включително правото да се присъединят към профсъюз и достъпа до възможности за обучение и учене през целия живот;
  • Работни места: инвестиране в благоприятни за климата работни места, както и в областта на здравеопазването, грижите, образованието и други качествени обществени услуги;
  • Заплати: минимални заплати, осигуряващи жизнено равнище, установени чрез процес на колективно договаряне, които позволяват на работещите да посрещат своите нужди.
  • Социална закрила: осигуряване на социална закрила за всички работници, включително за младите хора и работниците от неформалната икономика, и създаване на Глобален фонд за социална закрила;
  • Равенство: осигуряване на равностойно и справедливо участие на младите хора и търсещите равенство групи в икономическия, социалния, политическия и културния живот;
  • Приобщаване: да се премахнат системите на потисничество, които затвърждават контурите на колониализма и изключват хората въз основа на пол, раса, класа, националност, гражданство, увреждане, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност.

По повод 12 август Икономическият и социален съвет пък изготви „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. ИСС смята, че ангажираните, информираните и овластените млади граждани и организациите, които се застъпват за техните интереси, са най-добрата гаранция за устойчивостта на демократичното общество. Затова е важно да се отбележи необходимостта от целенасочени действия по отношение на работата с младежите и възможностите за тяхното участие, както от страна на местните и регионалните власти, така и от страна на държавата с нейните приоритети, национални инициативи и законова уредба.

Целият анализ може да прочетете на страницата на ИСС тук.