Конфедерация на независимите синдикати в България стартира проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Бюджетът на проекта е 59 263,38 лева, от които 50 373,87 лева финансиране от ЕС и 8 889,51  лева национално финансиране.

Проектът стартира на 22.08.2022 г. и е с продължителност 12 месеца – до 22.08.2023 г.

Проектът има следните основни цели:

1. Насочване вниманието на компетентните държавни органи към състоянието на нарушението на права, свързани с упражняването на труд в България.

2. Обосновка на необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на трудовите права.

3. Превенция за пълноценното прилагане на трудовото законодателство в България и постигане на максимален ефект за обществото от това.

4. Осигуряване на достъп до обобщени, единени материали за случаи, при които има съмнение за нарушени права, както и случаи, констатирани  от надлежни  държавни  органи  за нарушени трудови права.

5. Предоставяне на механизъм за пряко участие при формирането на политики, насочени срещу нарушаване на права, свързани с упражняването на труд

Целта на проучванията в проекта е идентифициране и оптимизиране на прилагането на съществуващи механизми за изследване, отчитане и популяризиране сред обществото и институциите на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в България.

Целта на електронната платформа в проекта е да насърчи активното участие на работниците и служителите в борбата с нарушенията, свързани с упражняването на труд, като за целта всеки гражданин ще има възможност бързо и лесно да участва пряко, изразявайки своето лично мнение и опит, за разкриването на реалното състоянието на спазването на трудовите права в България. В рамките на платформата ще се обменя информация, анализи и добри практики за борба с нарушенията, свързани с упражняването на труд в България.

Целта на анализите в проекта е да насочат вниманието на компетентните държавни органи към въпросите, свързани с нарушенията на права. Чрез анализите ще бъдат обосновани необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на правата на работниците и служителите, с оглед пълноценното им прилагане в България и постигане на максимален ефект за обществото от това.