КНСБ участва в обществено обсъждане на иновационната стратегия за Югоизточна България

Регионалните съвети на КНСБ в областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен взеха участие днес в общественото обсъждане на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.” , организирана от Министерството на иновациите и растежа в град Бургас.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021-2027 г., позволявайки на страната да има достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Тя ще бъде от голямо значение за укрепването на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Тематичните области, засегнати в „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027“, са: „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ и други.

За Югоизточен район, съгласно ИСИС 2021-2027 г., иновационното развитие бе подкрепено чрез приоритизиране на интелигента специализация в тематичните области „Мехатроника за здравословен начин на живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и реактивните индустрии“. Те, и съответните подобласти, се разглеждат като приоритетни за региона на Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

За област Бургас проучване сред заинтересованите страни показва необходимостта от надграждане на създадения иновационен капацитет с акцент върху информатиката и ИКТ. В рамките на Югоизточния район област Бургас се формира като водеща в сектора на Информационните и комуникационните технологии – 47% от предприятията в сферата са съсредоточени в нея, както и 44% от заетите и близо 80% от оборота на тези компании.