Проведена бе национална среща на социалните партньори в текстилната и шивашката индустрия

На 13 и 14 септември се проведе Национална работна среща на европейските и национални браншови социални партньори в текстилната и шивашка индустрия под мотото „Осигуряване на устойчиво бъдеще за текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост в Югоизточна Европа“.

Водещи за България бяха Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП-КНСБ) и Федерация на Леката промишленост от КТ „Подкрепа“. Организатори бяха IndustriALL Europe съвместно с Европейските работодателски организации. Подобни работни срещи се провеждат и в Хърватия, Румъния, Северна Македония и Сърбия.

От страна на национално представените браншови работодателски организации участие взеха Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Българска асоциация на текстил, облекло и кожи (БАТОК).

На 13 септември се състоя съвместна дискусия между работодатели и синдикати за предизвикателствата и възможностите за бъдещото развитие на бранша, социален диалог, колективно договаряне, заетост и структура на работната сила.

Люк Триангъл, главен секретар на IndustriAll Europe и Дърк Вантиген, генерален секретар на Европейската конфедерация за облекло и текстил, представиха целта на работната среща, както и развитието на социалния диалог между двете организации на европейско равнище.

Председателят на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева представи взаимоотношенията между браншовите социални партньори в България като акцентира върху представителността им и възможностите за развитие на диалога през колективното договаряне и приетата европейска директива за адекватни минимални работни заплати. Тя обърна внимание и на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка в тези браншове поради все още ниското заплащане на труда и липсата на цялостна политика, насърчаваща развитието на сектора с цел преминаването му от ниско в средно технологичен.

Бяха засегнати и темите за устойчиво развитие на бранша в контекста на кръговата и дигитална икономика и приетата стратегия за текстила.

Проведоха се и отделни панели за представителите на работниците и на работодателите, като в първия се дискутираха методите на организиране с цел по-добра представителност в социалния диалог и колективното договаряне, ролята на глобалните рамкови споразумения с големите марки и философията на „жизнения минимум“ за подобряване стандарта на работещите в бранша.

В панела за представители на работодателите бе дискутирана необходимостта от съгласувана индустриална стратегия за текстилните изделия, развиването на добре структурирани  работодателски организации и ползи от ефективния диалог за посрещане на предизвикателствата свързани с въвеждането на стратегията на Европейския съюз за устойчива текстилна промишленост.

На 14 септември в работната среща се включиха и представители на правителството и различни държавни институции. От Министерство на икономиката и индустрията участие взе зам.-министър Димитър Данчев, а от Главна инспекция по труда – инж. Димо Иванов, Джанина Павлова, Елена Боянска и Михаела Даракчиева. От страна на Агенция по заетостта участва Милена Георгиева, зам.-изпълнителен директор. Засегнати бяха въпросите, свързани с насърчителни мерки за бизнеса, развитието на квалификацията в контекста на дигитализацията на труда, необходимостта от провеждане на Отраслов съвет за Леката промишленост по всички въпроси и спазването на трудовите норми, необходимостта от по-ефективен контрол от страна на Инспекция по труда.

В дискусиите бе подчертана необходимостта от засилен социален диалог и колективно договаряне и бяха очертани необходимите стъпки за определяне на достойна цена на труда през съвместна работа с националните браншови партньори, европейските и световни брандове.

Цветелина Милчалиева подчерта, че за постигането на устойчивост на бранша в България е необходимо да се засили влиянието на Колективното трудово договаряне в сектора.