“Водоснабдител”: Средната заплата във ВиК сектора е едва 1150 лв., работещите заслужават много повече

Национален браншов синдикат “Водоснабдител” се присъедини към националната протестна кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”. Федерацията изпрати Декларация до министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на околната среда и водите инж. Росица Карамфилова. В нея се посочват наболелите проблеми в сектора и се подчертава искането за ръст на възнагражденията в отрасъла, които са на изключително ниски нива.

Припомняме Ви, че търпението на работниците се изчерпва с всеки изминал ден, посочват от федерацията и отправят покана до министрите за провеждане на среща. Публикуваме текста на декларацията:

 

Ние, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, се включваме в протестната кампания на Конфедерацията на независимите синдикати в България „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата“, като представители на организация, обединяваща близо 2/3 от работещите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, изразявайки своето остро несъгласие относно провежданата досега политика.

Тази политика доведе до най-ниските нива на средните работни заплати в отрасъла спрямо средната работна заплата в страната. По данни от обработката на годишния финансов отчет за 2021 г. и тримесечните отчети за 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в отрасъл „ВиК“ е 950 лева (към 31.12.2021 г.), 960 лева (към 31.03.2022 г.) и 1150 лева (към 30.06.2022 г.). Работещите в отрасъла заслужават много повече.

От години Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ настоява за промени в нормативната уредба в посока, гарантираща публичния характер на собствеността и експлоатацията на ВиК инфраструктурата, финансовото оздравяване и устойчивото развитие на отрасъла, повишаване заплащането на труда и въвеждането на водно подпомагане за уязвимите групи от населението. Тези проблеми не намират адекватни решения до момента.

Дългоочакваният специализиран закон за водоснабдяването и канализацията все още не е разработен и не е приет. Напротив, хроничното недофинансиране, съчетано с настоящото шоково повишение на цените на електроенергията и горивата, както и на ползваните в отрасъла суровини и материали, допълнително затрудняват дейността и влошават финансовото състояние на ВиК дружествата, възпрепятстват договарянето на достойни работни заплати за работещите в тях и застрашават нормалната дейност по предоставяне на ВиК услуги за населението. В резултат – липсата на квалифицирани кадри и отливът на младите от изучаване на ВиК специалности във висшите училища, основно поради получаваните ниски трудови възнаграждения, водят отрасъла към катастрофа. 

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. не доведе до очакваните резултати, поради което настояваме при изготвянето на новата стратегия да бъдат разработени предложения за изпълнение и финансиране на политики за постигане на устойчиво повишаване на доходите на работещите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и тази цел да бъде включена в публичните разходи и стратегическия финансов план при разработката, като обсъждането със заинтересованите страни да стане своевременно, като настояваме да бъдат включени и наши представители при изготвянето на новата стратегия.

Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ винаги е бил и ще бъде конструктивен и отговорен социален партньор, но ние ще се противопоставим с всички законни средства на всеки опит за пренебрегване на интересите на работниците и служителите в отрасъла, като това наше поведение ще е гаранция, че мерките предложени в новата десетгодишна стратегия ще са съвместими с един устойчив ВиК отрасъл в дългосрочен план.

Ние сме за прилагане на законовите процедури при определяне на ръководните кадри с акцент върху професионалните качества и умения на кандидатите за заемане на ръководни постове, за избор, продиктуван от обществения интерес, а не от лични, политически и/или корпоративни интереси. В тази връзка апелираме за стриктно спазване на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото приложение. В тези нормативни актове е предвиден изборът на органите за управление и контрол на публичните предприятия да става след провеждането на конкурси, с ясно определен в закона мандат за управление, а не избор до провеждането на конкурс, както порочно се практикува в момента. В противен случай рискуваме не само да не осъществим така дълго прокламираните реформи в отрасъл ВиК, да забавим реализацията на инвестиционните проекти, финансирани от Европейския съюз, а и да застрашим достъпа до качествени ВиК услуги на голяма част от българските граждани.

Настояваме да бъде направена задълбочена проверка на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране в частта, свързана с регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги. Да се прецени необходим ли е този орган за отрасъл „ВиК“ и да се предприемат спешни и адекватни мерки.

Уважаеми министри на Република България,

Считаме за необходимо да проведем работна среща с Вас, като Ви припомняме, че търпението на работниците и служителите в отрасъл ВиК се изчерпва с всеки изминал ден.

С уважение,

Мариян Бухов,

Председател на

НБС „Водоснабдител” – КНСБ