Проведе се отраслов съвет за сектор “Лека промишленост” по настояване на ФНСОЛП

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество на сектор “Лека промишленост” се проведе на 6 октомври в Министерство на икономиката и индустрията. Съветът е постоянен орган на министерството, който не бе заседавал от близо четири години. По настояване на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) и социалните партньори от бранша беше свикан за разглеждане на следните въпроси:

  • Изготвяне на  икономически анализ и пътна карта на сектор “Лека промишленост” в контекста на индустрията 4.0, дигитализацията и зелената сделка.
  • Набелязване на приоритети  за включване в стратегия за развитие на браншовете на “Леката промишленост”, свързана с прехода към кръгова икономика.
  • Предприемане на конкретни действия за разработване на браншови програми за развитие сигурността на работното място, запазване на квалифицирана работна сила, инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, както и въвеждане на секторен фонд за квалификация и преквалификация с ясно разписан механизъм за отчисления.

В заседанието участваха председателят на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева и зам.-председателян Красимир Вълчев, а от социалните партньори присъстваха браншови работодателски организации от “Текстил и облекло” и КТ “Подкрепа“.

Милчалиева  сподели информация за настоящата социална обстановка в индустрията и категорично се обяви за идентифициране на браншовите и икономически дейности, които включват отрасъл “Лека промишленост”, за да може работата на секторния съвет да достига ефективност за в бъдеще. Също така информира за стартиралите преди една година заседания на браншови преговори за сключване на Колективен трудов договор за бранш “Текстил и облекло”. В тази връзка тя изрази подкрепа за изготвянето на икономически анализ от Министерство на икономиката и индустрията, който да даде нов старт на браншовото договаряне и идентификация на партньорството. Милчалиева отбеляза и важните въпроси относно представителността на браншовите организации и инвестирането в  иновации за осигуряване на качествени работни места.

Взе се единодушно решение да бъдат  предоставени данни от страна на министерството за разработване на икономически анализ, както и ФНСОЛП-КНСБ да предостави визията си по отношение на браншовете, които да бъдат включени в отрасъл “Лека промишленост”.

Следващото заседание на Отрасловия съвет се предвижда за периода 7-11 ноември.