НСФ “Метал-Електро” с проект за прилагане на зелени политики в сътрудничество с община Габрово

Национална синдикална федерация “Метал-електро” започна проект “Сътрудничество за прилагане на зелени политики”. Основен партньор по него е Община Габрово.

Иновативният проект е в рамките на оперативна програма “Добро управление”, BG05SFOP001-2.025 – “Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателства”.

Основната му цел е повишаване на ефективността на работническото участие, информирането и реализирането на общинската политика в областта на опазването на околната среда. Чрез подготвяне на синдикални представители по околната среда стремежът е да се повишат компетентността, уменията за диалог, уменията за търсене и анализиране на информацията във връзка с екологичните въпроси.

Въз основа на това работниците, чрез представителството им в лицето на синдикалните активисти, ангажирани с въпросите по опазване на околната среда, ще могат да получават информация и да отправят предложения за подобряване на трудовата среда, на условията за живот, да искат съдействие по екологични въпроси, които касаят социалния диалог.

Чрез взаимодействието си със зелените представители общинската администрация в Габрово ще има възможност да получава актуална информация за екологичното поведение на бизнеса, за необходимостта от внедряване на нови производствени стандарти, щадящи околната среда, за проектите за преустройство на заетостта и адаптиране на работните места към екологичните изисквания.

Един от лостовете за ангажимент на синдикатите към минимален екологичен отпечатък е „зеленото колективно договаряне“, което ще представлява механизъм за утвърждаване на екологични принципи в трудовия живот на предприятието. Зелените представители ще има възможност да въвеждат този тип договорености и ще следят за тяхното спазване.

В процеса на опазване на околната среда всички – и гражданите, и администрацията, и бизнесът са заинтересовани страни, чието сътрудничество ще гарантира устойчивост на „зелените“ модели на управление. Резултат от проекта ще бъде подписването на Меморандум и създаването на Съвет за по-устойчиво развитие към Община Габрово (чиято функция ще е консултативна, като ще интегрира действията на работническите представители и плановете за развитие на Община Габрово).

Целеви групи по проекта са заети лица на отраслово и регионално ниво – членове на комитетите и групите по условия на труд, синдикални активисти и председатели на организации по места; структури на държавната и местна администрация, органи на държавна власт, служители на общини и агенции; регионални неправителствени и граждански организации, местни активисти; представители на мениджмънта и администрацията на предприятията в региона.

Като основен социален партньор, синдикалните организации могат да играят ключова роля в националната, регионалната и местната зелена икономическа трансформация. Чрез провеждане на консултации, обществени обсъждания и информационна кампания ще повишим осведомеността на заети лица на отраслово и регионално ниво, членовете на КУТ и ГУТ, общинската администрация относно: изменението на климата, въздействието върху здравето и икономиката, въздействието на ежедневните ни дейности върху климата, прилагането на екологични политики, прилагането на зелено колективно договаряне, зелените умения, създаването на зелени работни места, обясниха от “Метал-електро”.

Оттам допълват, че чрез планираните действия ще помогнат за по-задълбочено разбиране на екологичните и здравните проблеми, което ще позволи ангажирането на работници и регионални активисти като синдикални екологични представители. Те ще играят важна роля и ще бъдат проактивни при разработването, прилагането и актуализирането на разпоредбите с конкретно екологично съдържание, както на ниво предприятие – чрез колективното договаряне, така и на регионално ниво – чрез участието им в Обществените съвети по околна среда.

Нашите представители по околна среда ще следят въвеждането и спазването на зелените договорености и за включването на устойчивостта като елемент на трудовото законодателство и местните планове за развитие. Представителите на синдиката ще играят ключова роля в насърчаването на ангажираността на служителите и местната общност в инициативите в областта на изменението на климата, енергетиката и околната среда и така ще спомогнат за развитието на добри екологични практики, които ще донесат допълнителни икономически и здравни ползи за населението. Подобен подход има потенциала да стане истински двигател за растежа на общността, обясниха от федерацията.

Структурите на държавната и местна администрация, органите на държавна власт, както и служителите на общини и агенции са отправна точка на всички въпроси, искания, предложения, инициативи, нови идеи и пр. които са насочени към тях във връзка генериране на нови политики или коригиране на неефективни подходи за местно управление. Именно такава е целта на партньорството с община Габрово – да помогнем за по-тясното обвързване на общинските политики с опазването на околната среда и респективно с дейности, които се налага да бъдат предприети, за да се изпълнят целите на Европейската зелена сделка, с приоритет – подобряване на средата за живот, условията на труд и здравния статус на населението в региона. Партньорството с институциите на регионално ниво ще спомогнат за активна интеграция на зелените въпроси като част от социалния диалог. Ще направят хората – в качеството им на граждани на общината и работници и служители в регионалната индустрия – участници в екологичните политики и практики, както и ще повиши доверието им към местната власт.

Регионалните неправителствени и граждански организации както и местните активисти са желан събеседник и източник на ценна информация и експертиза по изключително много теми и каузи, отнасящи се до подобряване на живота на гражданите и в частност до опазване на околната среда. Те са инициатори на множество кампании, дискусии и проучвания, затова тяхното съдействие и споделен опит са гаранция за намирането на максимално ефективни подходи за повишаване на осведомеността и разбирането по въпросите на околната среда и здравето, кръговата икономика, и съществуващите зелени политики.

От “Метал-електро” допълват още, че желаят да привлекат и представители на мениджмънта и администрацията на предприятията в региона, тъй като те са основният партньор на синдикатите на фирмено ниво и от тяхната компетентност и управленческо поведение, зависят качеството на работните места, достойният труд и в по-общ план приносът им към общината. Именно работата с тях е основен източник на информация за самия бранш на регионално и национално ниво, за нуждите на производствата, за оптимизирането на труда, необходимостта от съответни умения и квалификации на персонала и плановете за преструктуриране на заетостта. От изключително значение е тяхната информираност, ангажираност и позиция по екологичните въпроси и склонността им да инвестират в опазване на околната среда, респективно и тяхното консолидирано влияние върху общинските политики.