В Международния ден за изкореняване на бедността: МОТ призовава за адекватно увеличение на заплатите

МОТ призовава за реакция на кризата, чрез която да се намалят неравенствата и да се насърчи устойчивостта чрез всеобща социална закрила, адекватно увеличение на заплатите, по-голяма подкрепа за уязвимите икономики и зачитане на трудовите права.

“Защитата на най-уязвимите чрез увеличаване на минималните заплати и гарантиране на обезщетения за социална закрила трябва да бъдат сред приоритетните отговори на настоящата икономическа и социална криза”, заяви генералният директор на Международната организация на труда Гилбърт Ф. Хунгбо пред делегатите на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка през 2022 г.

Други приоритетни политики включват инвестиции в социална закрила и продуктивна заетост чрез Глобалния ускорител за работни места и социална закрила за справедлив преход. Глобалният ускорител има за цел да стимулира създаването на 400 млн. работни места, включително в зелената и цифровата икономики и социалните грижи, както и разширяването на адекватната социална закрила на четирите милиарда души, които понастоящем не са обхванати от нея. Това ще подпомогне преминаването към проактивен подход към управлението на икономическите, социалните и екологичните кризи, както и справедливия преход, необходим за справяне с изменението на климата.

“В този труден момент е от съществено значение да се възползваме от инициативата и да оформим бъдещето така, че то да осигури по-добър, по-справедлив и устойчив свят, който също така ще допринесе за траен мир”, заяви генералният директор на МОТ пред делегатите.

В писменото си изказване пред съвместния Комитет за развитие на Световната банка и МВФ, Хунгбо отбеляза, че увеличаването на продуктивната заетост е от съществено значение за намаляване на неравенствата. По-голямата формализация на заетостта е необходима и за подобряване на производителността и устойчивостта на предприятията, за насърчаване на достойния труд и за предоставяне на правителствата на повече финансови ресурси за справяне с бедността и неравенствaтa.

Необходими са и дългосрочни политики за преодоляване на продължаващите големи различия между половете, включително в заплащането, пенсиите и качеството на труда.

“Ограничени от нарастващото дългово бреме и свитото фискално пространство, много страни сега са изправени пред труден политически пейзаж”, каза той пред Комитета. “Необходими са нови колективни усилия за по-добро управление и окончателно излизане от тези кризи, както и за предотвратяване на бъдещи кризи”. Това включва увеличаване на социалните инвестиции в развитието на уменията и грижите, преодоляване на неравенствата на пазара на труда и повишаване на равнището на обезщетенията за социална защита и на заплатите, за да се запази жизненият стандарт в условията на инфлация, за което има възможности, без да се създава спирала на цените на труда, каза той.

Във второто си писмено изявление пред Международния валутен и финансов комитет генералният директор на МОТ описа кризата с разходите за живот, подхранвана от по-високите цени и отделянето на ръста на заплатите от ръста на производителността, което води до намаляване на реалните заплати. Без незабавни действия и увеличаване на ресурсите това може да доведе до увеличаване на неравенствaтa и до по-голямо натоварване на предприятията, каза той. Хунгбо добави, че много държави разполагат с ограничено фискално пространство за предоставяне на подкрепа на домакинствата с ниски доходи и това може да подхрани социални вълнения.

Той подчерта и необходимостта от по-голяма подкрепа за уязвимите икономики, които могат да се сблъскат с голям и нарастващ дълг. По-голямото зачитане на трудовите права и насърчаването на устойчиви предприятия и по-добри условия на труд във веригите за доставки биха могли да катализират икономическото развитие, намаляването на бедността и по-голямото равенство на доходите между държавите, каза той.

Той призова за увеличаване на колективните усилия за справяне с настоящите взаимосвързани и взаимно подсилващи се кризи, като изтъкна, че такива действия ще допринесат и за социалната справедливост, а и така за постигането на  траен мир.