Подобряване на колективното договаряне в Европейския съюз. Сравнение на различни режими на индустриални отношения – ImproCollBar – Проект 101052292

Проектът ImproCollBar на КНСБ има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на колективно договаряне в различни режими на индустриални отношения, в контекста на Европейската директива за минимални работни заплати и пандемията от Covid-19. Проучването и анализът на колективното договаряне на ниво ЕС ще бъдат извършени чрез сравняване на национални доклади от Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия (и подкрепени от информация и подходящи материали за Хърватия и Франция) в контекста на европейската инициатива за адекватни минимални заплати за всички работници в ЕС, както и в светлината на предложението на Комисията за Европейска Директива за минималните работни заплати, приета през 2020 г.

Освен това проектът има за цел да допринесе и насърчи обмена на информация, опит и знания между основните участници в индустриални отношения (организации на социалните партньори), за да се развият и засилят по-справедливи индустриални отношения в Европа, свързани по-специално с функционирането и ефектите от координирането на колективното договаряне на различни нива и територии. Резултатите от проекта ще допринесат за преосмислянето на стратегиите на националните синдикати, свързани с подобряването на колективното договаряне като цяло.

Продължителността на проекта е 24 месеца – от 1 август 2022 г. До  31 юли 2024 г.

Конкретните цели на проекта са:

1. Да се проучи националния контекст, съществуващите политически и икономически условия, свързани със социалния диалог и индустриалните отношения, предизвикателствата, заплахите и възможностите, пред които са изправени синдикатите при разширяване на тяхната власт и обхвата и покритието на колективните споразумения;

2. Да се ​​изследва въздействието на правната и институционална рамка за социален диалог и колективно договаряне, включително да се направи оценка на стимулите на държавата за развитие на колективното договаряне;

3. Да проучи капацитета и възможностите на синдикатите да се намесват в различни сектори и на различни нива чрез разнообразен набор от стратегии и практики, включително преговори с организации на социалните партньори и с държавни институции, изграждане на коалиции с организации на гражданското общество и социални движения, мобилизиране на индустриални действия като стачки, демонстрации и символични действия;

4. Да разработи сравнителен анализ на тенденциите и характеристиките на режимите на индустриални отношения в страните партньори;

5. В контекста на Европейската директива за минимални заплати и пандемията от Covid-19 да предостави възможности за обмен на опит, стратегии и практики за подобряване на индустриалните отношения и по-специално на колективното договаряне;

6. Да се разработи пътна карта на успешните практики за колективно договаряне и социален диалог в партньорските държави с инструментите, с които е постигнато благоприятно колективно споразумение  ( напр. чрез преговори, изграждане на коалиции и/или индустриални действия);

7. Да организира дискусии и обмен между експерти, политици, представители на работниците и на работодателите относно ролята на колективното договаряне;

8. Да допринесе за обогатяване на литературата за индустриалните отношения в ЕС и да насърчи положителните резултати от колективното договаряне и ролята и въздействието, които социалният диалог може да играе в процеса на развитие на индустриалните отношения в страните – партньори и другите държави-членки на ЕС;

Дейностите по проекта включват разнообразни изследвания, събиране на широкомащабни данни за индустриални режими, документирани в 5 национални доклада и сравнителен доклад, карта на успешните практики за колективно договаряне, европейска кръгла маса и заключителна конференция.

Разпространението на резултатите ще бъде чрез публикации на всички документи за изследване и анализ – 5 национални доклада, сравнителен доклад и Карта на успешните практики за колективно договаряне, публикации в уебсайтовете на партньорите и асоциираните организации. Основните целеви групи са работници и служители, синдикати и работодателски организации на национално и европейско ниво, както и национални и европейски публични и държавни власти.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТА

Изследването ще се проведе на четири етапа:

Етап 1 ИЗСЛЕДВАНЕ на наличната информация: изследването се прилага с цел разширяване на научното разбиране на индустриалните отношения и колективното договаряне в страните по проекта . Асоциираните партньори също биха могли да допринесат на този етап, като предоставят налична информация и данни. То има за цел да предложи общ преглед на социално-икономическите, политическите и правните условия относно синдикатите, социалния диалог и колективното договаряне.

Етап 2 КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ: тази фаза включва събиране и анализ на статистически данни за характеристиките на режимите на индустриални отношения: разпределение на гъстотата на синдикализиране в предприятия и отрасли, обхват, честота и мерки на тристранни и двустранни колективни споразумения, местоположения, искове и резултати от колективни спорове и колективни действия, включително стачки, демонстрации, символични действия, писма и петиции. Тази част от анализа ще хвърли светлина върху общата динамика и характеристики на развитието на индустриалните отношения в 5-те страни по проекта. В допълнение, това ще помогне за разбирането на връзката между тенденциите в гъстотата на членство и обхвата на колективните споразумения, колективните спорове и колективните действия.

Етап 3 КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ: с помощта на структурирани интервюта с представители на синдикатите и на работодателите и анализ на документи за избрани колективни договори, трудови спорове и писма, петиции и декларации за колективни действия в партньорските държави.

Етап 4 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ: тази фаза ще включва сравнителен анализ на докладите на партньорските държави, вкл. основните заключения и препоръки; въз основа на събраните данни и проведеното национално проучване ще бъде съставена Карта на успешните практики на колективно договаряне, която ще бъде разпространена по време на Заключителната конференция по проекта, както и на уебсайтовете на партньорите.

Основните резултати от проекта са както следва:

• Количествен и качествен анализ на основните характеристики на режимите на индустриални отношения в Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия;

• Сравнителен анализ на докладите на страните, включително основните заключения и препоръки;

• Карта на успешните практики на колективно договаряне;

•Европейска кръгла маса и Финална европейска конференция за представяне и обсъждане на заключенията, резултатите и препоръките на проекта, за разпространение на ключовите изводи, за провокиране на дебат за това как да се подобрят индустриалните отношения чрез увеличаване на обхвата и покритието на колективното договаряне.

Партньори по проекта:

КНСБ, България

University of Pisa, Италия

Panteion University of Social and Political Sciences, Гърция

HIVA CU Leuven, Белгия

CNSLR- FRATIA, Румъния

Асоциирани партньори:ACV-CSC Confederation of Christian Trade Unions,Белгия; Force Ouvrière, Франция, OWID (BRID), Хърватска.

Свали като PDF