ЕИСК със становище за ключовата роля на обществения транспорт

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) признава, че общественият транспорт играе ключова роля за екологичното възстановяване на Европа след ковид пандемията. Тя изигра катализираща роля, показвайки, че публичният транспорт предоставя услуга от обществен интерес, осигурявайки достъп до работните места за работещите на първа линия и уязвимите групи. ЕИСК призовава мобилността да бъде призната като индивидуално право и обществено благо, което трябва да бъде достъпно за всички, тъй като гарантира достъп до икономически, социален и културен живот. Осигуряването на достатъчно персонал, достъпен, безопасен и качествен обществен транспорт за всички трябва да бъде приоритетна цел на Европейския съюз.

Това се казва в Становище на ЕИСК “Значението на обществения транспорт за екологичното възстановяване на Европа”, одобрено на пленарна сесия на 26 октомври.

Осъзнавайки значението на обществения транспорт за хората, ЕИСК повтаря своя призив, изразен в становището си TEN/766 относно „Новата рамка на ЕС за градска мобилност“, за подход на участие в планирането на обществения транспорт на регионално, национално и европейско ниво. Изглежда, че това е единственият начин да се гарантира, че стратегиите и мерките за възстановяване отговарят на нуждите и очакванията на всички, които оперират или използват обществен транспорт.

ЕИСК посочва, че развитието на качествена услуга е от съществено значение за възстановяването на обществения транспорт след пандемията. Добрите условия на труд, както и мотивираният и добре обучен персонал са от съществено значение за осигуряване на такова ниво на обслужване.

ЕИСК препоръчва на политиците на местно, регионално и национално ниво да разработят икономически модели, водещи до по-иновативни и привлекателни транспортни системи, гарантиращи както висококачествени услуги, така и адекватни условия и добра социална защита за служителите.

Операторите на обществения транспорт са сред основните работодатели в градските райони, осигуряващи работни места за широк кръг работници на пазара на труда. За да се запази социалният характер на сектора, ЕИСК изисква от политическите лидери да включат социални критерии и критерии за качество на услугите в договорите за обществени транспортни услуги, като например прилагането на колективни трудови договори. ЕИСК също така призовава политиците да гарантират, че са въведени механизми за социален диалог, които могат да направят сектора икономически и социално устойчив. ЕИСК също така призовава за пълно спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки (Регламент (ЕО) № 1370/2007 или Директива 2014/23/ЕС).

ЕИСК обръща внимание на факта, че постигането на устойчива мобилност изисква силен политически ангажимент от всички участници и на всички нива. Европейските институции трябва да играят важна роля, като определят ясни цели и задачи и предоставят необходимите средства.

Инвестициите са от съществено значение за гарантиране на успеха на политиките, насочени към устойчив обществен транспорт и следователно екологичното възстановяване. Значителни финансови ресурси бяха предоставени на държавите членки чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и много от тях се ангажираха да инвестират в своите системи за обществен транспорт.

В обществения транспорт пандемията имаше голямо отражение, както върху заетостта и операторите така и върху потребителите на услугата. Политическият отговор на кризата трябва да има за цел възстановяване на доверието в обществения транспорт и подобряване на неговата устойчивост, чрез ускоряване на неговата трансформация и модернизация, като същевременно се гарантира неговата достъпност с оглед на съществената роля на обществения транспорт за социалното и териториално сближаване.

ЕИСК предупреждава за сериозен недостиг на персонал във всички транспортни сектори в Европа, включително обществения. Качеството и сигурността на работните места се превърнаха в основен критерий за търсещите работа, а социалната сигурност и покритието на колективното договаряне са ключови гаранции в това отношение.

Във фокуса са въпросите с финансирането, привлекателността и ролята на общественият транспорт в екологичното възстановяване на Съюза. Недостигът на кадри във всички транспортни сектори ясно показва, че са необходими действия.

В светлината на гореизложеното са необходими следните ключови елементи, за да стане общественият транспорт по-привлекателен: Достатъчен брой служители, ползващи се с подходящи условия и обучение, стабилни и качествени работни места, както и пълен набор от права и придобивки, се посочва още в Становището.