Правят дигитален наръчник с полезни съвети за сезонните работници

Федерацията на независмите синдикати от земеделието е партньор в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder, който цели по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Всяка година около 4 милиона сезони работници пресичат държавни граници, за да работят в друга страна-членка на Европейския съюз. Немалка част от тях са български граждани. Това се случва особено по време на активния земеделски сезон – от подготовка и засаждане до прибиране на реколтата.

Повечето от тези работници не познават трудовото и осигурително законодателство, нито правилата за безопасни и здравословни условия на труд или социална интеграция в държавата, в която ще работят. По-голямата част от работниците не знаят и не говорят друг език освен майчиния си, което е още една от причините техните права да бъдат нарушавани, а те самите да бъдат експлоатирани.

Проектът AgriWork-Crossborder обединява усилията и авторитета на Европейската федерация на синдикатите от храните, селското стопанство и туризма(EFFAT), три национални федерации, сред които и ФНСЗ, и четири неправителствени организации към синдикатите, които предоставят трудово-правни консултации на сезонни работници от цяла Европа.

Партньорите имат дългогодишен и полезен опит по темата и ще надграждат и развиват мрежата от организации, които предоставят подкрепа и консултации за трансграничните сезонни работници за техните права в приемащата държава безплатно. Заедно разработват Дигитален наръчник с полезна информация за трансграничните сезонни работници по трудовото и осигурително законодателство, безопасните и здравословни условия на труд в държавите от ЕС. Ръководството ще бъде свободно достъпно в интернет и ще бъде публикувано на страниците на всички партньори.

В рамките на проекта се предвижда и серия от специализирани обучения за експертите-консултанти от информационната партньорска мрежа, от приемащите и изпращащите държави, да работят с нови и иновативни методи в ежедневната си работа на трудови съветници, консултанти, труови медиатори и пр. Такива иновативни методи и модели са например  дигиталното приложение Agriworker App, VOX KNSB и пр.

Специализираните обучения предвиждат и фокус и подготовка и по темите „Здраве и безопасност на работното място“, „Дискриминация и насилие на работното място“, „Интегриране на сезонните работници в приемащата страна” и др. важни за земеделието проблемни области.

С разработването на Дигиталния наръчник, провежданите тематични онлайн-семинари и обученията участниците в проекта ще обогатят своя практически опит в междукултурното консултиране и образование и ще подобрят своите дигитални умения.

Проектът се осъществява с подкрепата на европейската програма ЕРАЗЪМ +.