КНСБ-Благоевград подписа споразумение за сътрудничество в сферата на индустриалните отношения

На 28 ноември бе подписано Споразумение за сътрудничество между Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА), Регионален съвет на КНСБ-Благоевград и Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ Благоевград.

Това сътрудничество и взаимната информираност ще повишат ефективността на действията за уреждане на колективните трудови спорове и ограничаване и предотвратяване на колективните трудови конфликти в съответствие с действащата нормативна уредба.
Обединяването на усилията на социалните партньори на областно равнище за насърчаване на процеса на колективно трудово договаряне е важна стъпка за постигане на целите на Националната програма за развитие България 2030.

Споразумението бе подписано с изразена готовност за посрещане на предизвикателствата във връзка с информационното осигуряване на прилагането на приетата от Съвета на ЕС Директива относно адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне.

Страните се споразумяха да си сътрудничат и съдействат при уреждането на колективните трудови спорове, възникнали в предприятия от областта, като полагат усилия да ограничат и предотвратят колективните трудови конфликти, както и при информационното осигуряване и подпомагане на колективното трудово договаряне.

Подписването се състоя по време на работна среща, организирана от НИПА в Благоевград. Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на неговото подписване.