Позиция относно налагане на задължения за целеви вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната система”

Публикуваме позиция на КНСБ относно налагане на задължения за целеви вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” от водноелектрическите централи на НЕК ЕАД. Позицията е изпратена до комисиите на Народното събрание по бюджет и финанси и по енергетика. 

 

Уважаеми дами и господа, 

С дълбоко безпокойство отбелязваме предприетите стъпки от народните представители в рамките на обсъждането на законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. да бъдат налагани задължения за целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

През месец октомври вече бяха обсъждани задълженията на енергийните дружества във връзка с приложението на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за въвеждане на временни мерки за справяне с високите цени на енергията с целеви период на приложение 01.12.2022 – 30.06.2023. Във връзка с предложените законодателни инициативи КНСБ изрази в свое становище подкрепа на усилията за разширяване кръга на вносителите във Фонд СЕС с обхващане на частните енергийни дружества, а с получените допълнителни средства да се разработи схема за подпомагане потребителите на газ и други горива. Особено внимание следва да се обърне на топлофикациите и запазване на цените през зимния сезон.

Едновременно с това ясно заявихме позицията си, че водноелектрическите централи (ВЕЦ) с язовири на НЕК ЕАД следва да се изведат от задължените, които правят вноски във Фонд СЕС, както е предвидено в чл. 7, параграф 1 г от Регламент (ЕС) 2022/1854 от 06.10.2022 г., където се посочва, че таванът на пазарните приходи, предвиден в член 6, се прилага за пазарните приходи, получени от продажбата на електроенергия, произведена от водноелектрически централи без резервоар (язовир). Следователно ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД, не попадат в обхвата му, защото са ВЕЦ с резервоар или подязовирни ВЕЦ. Подчертаваме, че производството от подязовирни ВЕЦ е с команден режим на работа, диспечират се от ЕСО и осигуряват покриването на часовете с пикови товари. Този вид на работа в екстремни режими на работа с чести пускания и спирания натоварва съоръженията и ги амортизира значително по-бързо, поради което има и по-високи разходи за ремонт и инвестиции в тези ВЕЦ.

Освен че противоречи на Регламента, предвиждането за целеви вноски във Фонд СЕС от страна на НЕК ЕАД подкопава възможностите на компанията да осигурява и задълженията си на Обществен доставчик по отношение на потребителите на регулиран пазар.

Подчертаваме, че вече повече от година държавните енергийни дружества са тези, които осигуряват както ниските цени за бита, така и щедрите компенсации за всички консуматори на свободен пазар.

Призоваваме да не се злоупотребява с изземане на приходите им, без да се държи сметка за нуждата от средства за производствените, ремонтни и инвестиционни програми. В крайна сметка такъв подход вреди на националната сигурност, защото води до невъзможност за изпълняване на задачите по осигуряване на надеждността на доставките на електрическа енергия за страната.