Промени в Закона за трудовата миграция пренасят избирателно текстове от нова директива

Законът за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, одобрен на второ четене от Комисията по труда, социалната и демографска политика към 48-то Народното събрание, пренася избирателно отделни текстове от новоприетата Директива 2021/1883/ЕС относно условията и реда за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост.

Проектът бе внесен на 19 октомври 2022 г. от Надежда Йорданова от “Демократична България” и група народни представители и бе приет на първо четене на 23 декември. На второ четене ще бъде разгледан в пленарната зала утре, 19 януари.

По време на заседанието на Комисията по труда и социална политика на 17 януари КНСБ изрази несъгласие с част от предложените текстове и в рамките на дискусията успя да убеди народните представители да подкрепят няколко съществени измения:

  • Запазване размера на трудовото възнаграждение на притежателите на Синята карта на ЕС за висококвалифицирани специалисти от 1,5 вместо 1,3 от средната работна заплата за предходните 12 месеца в страната, каквото бе предложението на народните представители.
  • При условията и по реда, определени с Кодекса на притежателят на “Синя карта на Европейския съюз” да изпълнява трудовите си задължения в режим на работа от разстояние;
  • Отпадна въвеждането на предприятия, признати за работодатели или признати работодатели;
  • Отпадна разширяването на текста при събиране на семейството на притежателя на Синята карата за доказателство за жилищно настаняване с „или доказателство за временен адрес“, което включваше дори резервация в туристически обект.

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност имат за цел актуализиране на нормативната уредба в областта на пребиваването на чужденци с цел трудова заетост в Република България, но на практика това не се случва. Вносителите пренасят избирателно отделни текстове от новоприетата Директива 2021/1883/ЕС относно условията и реда за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост, която отмени Директива 2009/50/ЕО.

По този начин се дава предимство на отделни бизнес интереси и се нарушава принципа на конкурентоспособност. Липсва таблица за съответствие, а предложените текстове водят до частично и избирателно транспониране на Директива без обсъждане със социалните партньори. В чл. 5, т. 3 на Директивата са разписани правилата за определяне на размера и прага на заплатите на гражданите на трети държави, приети за упражняване на висококвалифицирана заетост. Предвидено е те да бъдат определени от съответната държава-членка след консултации със социалните партньори в съответствие с националните практики.

Консултации със социалните партньори по този въпрос до момента не са проведени, нито в предложения проект на ЗИДЗТМТМ са предвидени текстове.

В Мотивите към проекта се подчертава необходимостта от работна сила за българския пазар на труда и в същото време в се предлага намаляване на минималния срок за заетост в България на лицето получило „Синя карта на ЕС“ (от 24 месеца на 12 месеца). Това предложение всъщност прави възможното притежателят ѝ вместо да работи 24 м или дори 48 м бързо да се премести в друга държава членка на ЕС. Създава се възможност тези лица още през първата година от получаването на „Синя карта на ЕС“ за „90 дни в рамките на период от 180 дни“ да бъдат командировани.