Подписан бе новият Браншов колективен трудов договор за отрасъл ВиК

На 17 януари бе подписан новият Браншови колективен трудов договор за отрасъл “Водоснабдяване и канализация”, който обхваща дейностите Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води” и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”.

Преговорите между страните продължиха повече от 4 месеца, в рамките на които бяха проведени поредица от срещи. Браншовият договор бе подписан от председателя на НБС “Водоснабдител” – КНСБ Мариян Бухов, на Ф “СИВ” – КТ “Подкрепа” Иоанис Партениотис и председателя на Съюза на ВиК операторите в България Ангел Престойски.

БКТД влиза в сила от датата на подписване и важи за срок от две години. В него са отчетени постигнатите договорености между страните за ежегоден ръст на възнагражденията на работниците и служителите в отрасъл “Водоснабдяване и канализация” съгласно предвидените разходи за възнаграждения по одобрените им бизнес планове от Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 2022 – 2026 г. Подписаният БКТД ще даде възможност и ще бъде основа за стартиране на преговорите по Колективното трудово договаряне в конкретните ВиК оператори в страната, където Колективните трудови договори са изтекли.

С новия Браншови договор можете да се запознаете тук.