Размерът на командировъчните за чужбина трябва да покрива инфлацията в съответната държава

КНСБ приветства намерението на Министерството на финансите за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г., с което се предвижда повишаване на размера на дневните пари.

През последните години КНСБ многократно правеше предложения за изменения и допълнения на Наредбата за размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите. В това отношение конфедерацията винаги е била последователна в искането си размерът на дневните пари при командировки и специализации в чужбина да бъде повишен.

Същото важи и за предложенията на КНСБ относно изменения размер на командировъчните пари в Наредбата за командировки в страната. За тях конфедерацията счита, че е необходим ръст на размера на дневните командировъчните в двоен размер (от 20 лв. на 40 лв.), а в средносрочен план да бъде създадена и нова методика, която да бъде обвързана с размера на СРЗ при допускане на възможност за договаряне в колективните трудови договори на по-високи от законоустановените нива на сумите.

В съществувалия от 2004 г. размер на дневните пари за служебните командировки и специализации в чужбина е налице значителен времеви лаг от близо 20 години, в който размерът на дневните пари не е актуализиран нито веднъж. Това не отговоря на изменението на цените на основните стоки и услуги, натрупаната кумулативна инфлация за периода, както и промените в икономическата конюнктура в Европа и останалия свят за този период.

Размерът на средствата за служебните командировки и специализации в чужбина, както всички други плащания, касаещи работещите в България, трябва да бъде функция от обективни критерии, които да мотивират по обективен начин тяхната актуализация. За съжаление, до момента нямаше никакви критерии.

Конфедерацията приема намеренията на МФ за увеличаване на дневните и квартирните пари и диференциран подход, които да отразява съответния стандарт на живот в държавата, в която е командирован служителят.

За съжаление това става без обсъждане със социалните партньори. Този метод на внасяне на промени в толкова важна наредба води до липсата на ясна обосновка за използвания метод за достигане на диференцираните размери за съответните държави. Проектът на ПМС за изменение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина гласи, че командированият в Унгария и Словакия ще получава най-ниския размер от 39 евро на ден. Това е увеличение с 11,4% спрямо размера от 35 евро приет през 2004 г. Наред с това трябва да се отбележи, че средногодишната инфлация през 2022 г. (измерена с ХИПЦ) в Унгария достигна 15,3%, а в Словакия – 15%. Предложеното увеличение не покрива инфлацията натрупана само през 2022 г., а ако се върнем 24 години назад тя е много по-висока.

Само за последната година цените за хранителни стоки (измерени с ХИПЦ) нарастват с 11,9%, в Унгария с 27,8%, Литва с 25,9% и т.н.  Изменението на номиналните цени се динамизира особено през последната година, през която сме свидетели на ускорено нарастване, особено на стоките и услугите от малката потребителска кошница, които най-често са обект на потребление с парите, които се отпускат като командировъчни. Следователно освен размера трябва да се отчете и как се разпределя той в потреблението на работещите, които са командировани. В този смисъл дори използването на средногодишни индекси на ИПЦ не би дало най-обективната оценка относно изменението на покупателната способност на размера на командировъчните. По-правилно е да се гледа динамиката на инфлацията в малката кошница. Не е ясно до каква степен е отразено нарастването на цените.

Това са обективни предпоставки и поради това КНСБ настоява за увеличение на размера на командировъчните дневни пари за чужбина, което да покрива натрупаната инфлация в отделните държави, защото те отдавна са загубили реалната покупателна способност, която са имали през 2004 г. При настоящия размер на сумите, установени с Наредбата за командировки и специализации в чужбина, работниците и служителите не могат да покриват разходите за изхранване, когато изпълняват служебните си ангажименти извън страната.

КНСБ настоява да бъдат завишени дневните пари за командировъчни в чужбина по начин, който да позволи на командирования достоен престой в, почиващ на стандарта на живот за съответната държава.

Конфедерацията обръща внимание, че подобни подзаконови нормативни актове, какъвто е Наредбата, следва да бъдат обсъждани във формат на тристранно сътрудничество на основание чл.3 от Кодекса на труда, преди да бъдат одобрени от вносителя им и вярва, че МФ ще се съобрази с това изискване на закона.