Подписан бе първи Колективен трудов договор в ИАРА

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани днес след продължили повече от половин година активни преговори. Това е първият колективен договор в ИАРА. На 28 април миналата година в агенцията бе учредена синдикална огранизация на КНСБ, в която членуват над 50% от служителите ѝ в цялата страна.

В започналите на 1 юли 2022 г. преговори участваха председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Валентина Васильонова, областният координатор на конфедерацията в Бургас Мая Сариева и председателят на синдикалната организация в агенцията Анна Събева.

Колективният трудов договор днес бе подписан от доц. д-р Ваня Стаматова, изпълнителен директор на ИАРА, и синдикалната организация на ФНСЗ-КНСБ.  Той е със срок от една година.

Страните се договориха за по-висок размер на основния платен годишен отпуск: от 3 до 5 г. стаж в ИАРА е 22 работни дни; при над 5 години- 24 работни дни, а за намалена трудоспособност 50 и над 50% -27 дни.

За допълнителните трудови възнаграждения бе договорено за всеки отработен час да се заплащат не по-малко от 1,30 лв., а за време на разположение – 0,80 лв.

КТД предвижда още допълнително материално стимулиране под формата на парични награди на заетите по трудово правоотношение за Великден, Коледа, а за дамите и по случай 8 март.

В полза на служителите и в рамките на бюджета на агенцията ще се заплащат транспортните разходи на работещите от различни населени места от местоживеенето им до месторабота и обратно.

Договорът предвижда още при прекратяване на трудовото правоотношение на придобилите право на пенсия: с до 5 години стаж – изплащане на двукратния размер на брутното трудово възнаграждение; от 5 до 10 г. стаж – на трикратния размер, а при над 10 г. – на седемкратния размер.

В КТД са залегнали и по-благоприятни, безопасни и здравословни условия на труд.