Допитване “Нарушения на трудовите права в България”

 • Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

   

  Чрез отговорите си ще помогнете за разкриването на реалното състоянието на нарушенията на трудовите права в България. Въпросникът е анонимен и попълването му отнема само 2 минути. Проучване на КНСБ.

  СЛЕД КАТО ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЯХ.

  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)
  (възможен е повече от един отговор)