Подписан бе нов Колективен трудов договор в “Дом за пълнолетни лица с деменция” в Славянци

Нов Колективен трудов договор бе сключен на 8 февруари в „Дом за пълнолетни лица с деменция“, с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургас. Подписан бе от директора на специализираната институция Владислава Божкова и от Соня Манева, председател на синдикалната организация към ФНСДУО-КНСБ.

Областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева, съвместно с експерти от Регионалния съвет, присъстваха на среща с работодателя с цел подобряване на трудовите и осигурителни взаимоотношения между страните.

Договорени бяха по-висок размер на основния платен годишен отпуск за членовете на синдикалната организация и допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ в размер на 6 работни дни. Колективният договор предвижда още трудово възнаграждение от 1% за професионален опит и трудов стаж от индивидуалната основна работна заплата; по високо обезщетение за служителите, членуващи в синдиката, при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване право на пенсия; средства за Социално-битово и културно обслужване на работещите (СБКО) в размер не по-малък от 3% и целеви награди в размер не по-малък от 100 лв. с няколко плащания през една календарната година.

Наред с всички допълнителни придобивки в КТД са залегнали и по-благоприятни безопасни и здравословни условия на труд. Колективният договор е със срок от 2 години.