Подписан бе Колективен трудов договор в “БМФ Порт Бургас”

Нов Колективен трудов договор бе подписан в „БМФ Порт Бургас“ АД между синдикалните организации в дружеството и Борис Балев, изпълнителен директор.

Договорът е в сила от 4 януари тази година и със срок от 2 години. Преговорите по сключването му бяха част от започналата през септември 2022 г. кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”.

Колективният трудов договор предвижда по-високи размери на основен годишен отпуск за работниците и служителите, членове на синдиката, които работят в дружеството повече от 8 месеца, по-високи стойности на допълнителния платен годишен отпуск при ненормиран работен ден. Предоговорено бе и заплащането на труда за синдикалните членове в дружеството и са осигурени по-благоприятни финансови условия при вътрешно заместване от повече от 20 дни с 25% от основната месечна заплата. Договорено е заплащане за нощен труд – 2 лева на всеки отработен час, а за време на разположение- 1 лв.

Съгласно КТД е осигурен по-висок процент от 1,1% за професионален опит и трудов стаж от индивидуалната основна работна заплата. При прекратяване на трудовите взаимоотношения са осигурени по-високи обезщетения за работниците и служителите в системата на „БМФ Порт Бургас“ АД: в случай че работодателят желае да прекрати трудово-правните си взаимоотношения с работника/служителя, може да му предложи финансова компенсация в размер на 4 брутни трудови възнаграждения; при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ при лица, на които предстои пенсиониране, са предоставени по-високи компенсации; при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се изплащат по-високи обезщетения в зависимост от трудовия стаж в дружеството.

Осигурено е безплатно работно облекло за работниците и служителите в „БМФ Порт Бургас“ АД, съгласно нормативната уредба и утвърдено Приложение, което е част от КТД. Предвидени са и профилактични прегледи за членовете на синдикалните организации и присъединилите се.

За всички работници и служители, членове на синдиката и присъединилите се, са осигурени месечни социални придобивки под формата на ваучери за храна в максимален размер, определен в Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба №7 от 09.07.2003 г. Договорена и застраховка „Живот“, включваща основно и допълнително покритие. Предвидено е още да бъдат осигурени средства за СБКО, „подаръчни ваучери“, както и при възможност да бъде осигурена финансова помощ за работещите в дружеството. В Колективния трудов договор са предвидени и помощи за децата на починали служители и работници при трудова злополука.