КНСБ в Бургас участва в регионално събитие по проект “Знания за Натура 2000”

На 21 февруари Регионалният съвет на КНСБ в Бургас участва във второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за областта. Актуалната тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на „Натура 2000“.

Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската комисия. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД, а в рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Фокусът в дискусията бе поставен върху начина на определяне на бюджета за мерките за различните екосистеми и върху ролята на областните информационни центрове за изграждане на капацитет на заинтересованите страни, за изпълнение на консервационни дейности и мерки за „Натура 2000“.