Подписан бе Браншов колективен трудов договор за отрасъл “Горско стопанство”

Браншов колективен трудов договор за работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” за 2023-2024 г. бе подписан на 1 февруари.

Отразени са всички изменения на действащите към момента нормативни актове, касаещи предмета на договора. Всички социални придобивки за синдикалните членове, които бяха извоювани и в досега подписваните договори се запазиха и бяха договорени нови по-благоприятни клаузи, като сме се стремили максимално да защитим правата и интересите на работещите в системата на „Горското стопанство”, съобщиха от Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП).

Измененията предвиждат:

  • Минимална месечна работна заплата за бранша (в размер на 900 лв. от 1 януари 2023 г.);
  • Ежегоден ръст на основните месечни работни заплати по категории персонал;
  • Заплащане за нощния труд; за времето, през което работникът или служителят е на разположение (За времето, когато работникът и служителят е на разположение на ДП, ДГС и ДЛС за охрана на горите от пожари, за участие при потушаване, за дежурства след потушаване на пожар, както и дежурство на тел. 112, се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час, или част от него, в размер на 3 лв.)
  • Заплащане за положения извънреден труд;  за работа през дните на официалните празници;
  • Обезщетение при уволнение поради закриване на поделения, съкращаване в щата и др.; обезщетение при уволнение на работници и служители, на които им остава 3 години до придобиване право на пенсия;
  • Обезщетение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 7 брутни работни заплати.;
  • Минималният размер на платения годишен отпуск; допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и рискове; допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време; допълнителен платен годишен отпуск с група инвалидност; допълнителен платен отпуск при смърт на близък роднина.
  • Ежегодно работодателят организира и поема разходите за провеждане на серологично изследване за лаймска болест на работниците и служителите.

С Браншовия договор можете да се запознаете тук.