Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

 

Кое от изброените се отнася за Вас при започване на работа?

 

Кое от изброените се отнася за Вас по повод заплащането на труда?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно работното време и почивките?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно отпуските?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно прекратяване на трудовото правоотношение?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и хигиена на труда?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно социалното ви осигуряване?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно колективно трудово договаряне (КТД)?

 

Кое от изброените се отнася за Вас относно спазването на синдикални права?

 

При нарушения на трудовите ми и осигурителни права съм търсил съдействие от:

 

Посочете Вашата възраст:

 

Посочете Вашия пол:

 

Посочете населеното място (област), в което живеете:

 

Посочете Вашето завършено образование: