Пламен Димитров в Женева: Бъдещето изисква разработване на нови трудови стандарти

Приветстваме оформянето на програмата и бюджета на Международната организация на труда за 2024-25 г. с акцент върху социалната справедливост и създаването на Глобална коалиция за социална справедливост, която да допринесе за намаляване и предотвратяване на неравенствата. Оценяваме също повишеното внимание към равнопоставеността между половете като централен елемент от цялостната програма на МОТ.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров като главен преговарящ от групата на работниците при обсъждането на Предложението за програма и бюджет на Международната организация на труда за 2024-25 година. Димитров е и титулярен член на Управителния съвет на МОТ, който вчера започна в Женева своята 347-ма сесия.

Предложението за програма и бюджет на организацията е сред най-важните теми по време на сесията, тъй като очертава контекста, в който ще се изпълняват предложеният план, неговите цели и ръководни принципи, както и приоритетните области и тяхната взаимосвързаност.

“Въпреки че оценяваме акцента върху модернизацията на нормативната система на МОТ и силния социален диалог и трипартизъм, отбелязваме, че не е обърнато внимание на бъдещето по отношение на установяването на стандарти за справяне с възникващите и новите предизвикателства пред осигуряването на защита на трудовите права в икономиката. МОТ трябва да разработи нови стандарти за съвременните предизвикателства в света на труда, за да остане референтен център за трудовите стандарти и политиката по заетостта”, посочи в изказването си Димитров.

Свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне, укрепването на организациите на социалните партньори и на трудовото законодателство, трябва да бъдат в основата на всички регионални планове, заедно с акцент върху работата за намаляване на хоризонталните и вертикалните неравенства”, каза още Димитров и призова МОТ да разработи и по-ефективни политики и процедури за надлежна проверка на трудовите права за взаимодействие с частния сектор.

Той посочи още, че групата на работниците продължава да подчертава, че нормативната дейност на МОТ в областта на международните трудови стандарти и нейният контролен механизъм са основен приоритет на организацията. Ето защо е задължително всички политически резултати да включват работа, свързана с ратификациите, прилагането и мониторинга на съответните трудови стандарти.

Във времена на криза, включително конфликти, ние отново изразяваме силната си подкрепа за “Пълна и продуктивна заетост за справедлив преход”. Пълната заетост и достойният труд чрез всеобхватни рамки на политиката по заетостта за справедлив преход са от решаващо значение за мира и устойчивостта, бе изтъкнато още в речта.

По повод дейността на МОТ, насочена към разработване на дефиниция за заплата за издръжка, Димитров посочи, че групата на работниците приветства предложението тя да се раздели от дохода за живот. “Разбираме, че ще бъде подкрепено разработването на механизми за определяне на издръжката на живот чрез социален диалог, с набор от икономически измервания, които ще позволят да се намерят най-добрите решения на национално и секторно равнище в усилията за намаляване на неравенството в заплащането“, подчерта Димитров.

Сред целите на МОТ са и  “Универсална социална закрила”, и “Интегрирани политически и институционални мерки за социална справедливост чрез достоен труд”. “Бихме искали да подчертаем и да повторим, че индустриалните политики следва да бъдат основна тема при прилагането на политиките за справедлив преход, които, разбира се, изискват финансиране и социален диалог, включително колективно договаряне във връзка, но не само, с въздействието на изменението на климата и екстремните метеорологични явления върху здравето и безопасността. В този смисъл работата с отдела за търговия и развитие на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) също е от решаващо значение за насърчаването на глобалното зелено споразумение. Работата с банките за развитие и Международната агенция по енергетика е от основно значение за изграждането на перспективи за възможно индустриално бъдеще”, обясни позицията на своята група Димитров.

Той коментира и постигането на целта за подобрената съгласуваност на подкрепата и действията за насърчаване на достойния труд в кризисни и следкризисни ситуации. “Тъй като виждаме нарастването на военните разходи в нова надпревара във въоръжаването за сметка на “глобалния дивидент за мир”, който би могъл да се инвестира в постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, в изграждането на мира в ООН и в справедлив преход към благоприятни за климата работни места, искаме да се разработи набор от изследвания и да се изгради експертен опит относно плановете и стратегиите за “справедливо преобразуване” чрез превръщане на работните места и технологиите в оръжейната промишленост в иновации в областта на околната среда и здравеопазването, както и във ваксини и лечения”, предложи Димитров от името на работниците.