ЕКП: “Козметичните” реформи в енергетиката на ЕС няма да помогнат на работниците

Европейската комисия предложи вчера, 14 март, преразглеждане на структурата на вътрешния пазар на електроенергия в ЕС.

Предложената реформа предвижда преразглеждане на няколко законодателни акта на ЕС — по-специално Регламента за електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT).

В коментар на предложението конфедералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Людовик Воет заяви, че работещите хора са жестоко подведени от приватизирания енергиен пазар на ЕС, който изостри кризата с цените на енергията, причинила страдания на милиони тази зима.

“Реформата на енергийната политика на ЕС, която поставя правото на хората на чиста и достъпна енергия над дискредитираната догма за либерализация от 80-те години на миналия век, отдавна е закъсняла. За съжаление, предложените от Комисията промени са чисто козметични и не отговарят на мащаба на енергийната криза”, каза още Воет.

Той изрази своите сериозни притеснения, че с такава политика “ЕС няма да посрещне нуждите на своите граждани нито ще развие стратегическа автономност без дълбока структурна реформа на своя неработещ енергиен пазар”.

ЕКП посочи своите предложения за качествена реформа на енергийния пазар на ЕС. Според европейската конфедерация тя трябва да включва следните промени:

Човешко право: ЕС следва да гарантира, че осигуряването на енергия на достъпни цени се счита за човешко право, а нейната транспортна и разпределителна инфраструктура – за общо благо, а не за пазарна стока.

Достъпна енергия: ЕС следва да проучи възможността за осигуряване на минимален праг на енергийните доставки за гражданите, от който да се възползват домакинствата с ниски и средни доходи и наемателите, за да се премахне енергийната бедност. За тази цел държавите членки могат също така да регулират тарифите.

Предвидимост и подкрепа за предприятията: За да се подкрепят прозрачността и предвидимостта за дружествата, които да бъдат защитени от ценови колебания, доставчиците следва задължително да предлагат възможност за избор на фиксирани дългосрочни договори за доставка на енергия, което понастоящем не е така. Допълнителна подкрепа, насочена предимно към МСП и предприятия в затруднено положение, може да бъде разработена и за защита на работните места, с екологични и социални условия, за ускоряване на мерките за енергийна ефективност, икономия на енергия и самостоятелно производство на енергия.

Забрана за прекъсване на електрозахранването: Членове 28 и 29 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, отнасящи се съответно до уязвимите потребители и енергийната бедност, следва да бъдат преразгледани, за да се въведе постоянна забрана за прекъсване на електрозахранването и да се засили борбата с енергийната бедност.

Спекулации: Спекулациите на финансовите пазари допринасят за нестабилността и повишаването на цените, без непременно да отразяват фундаменталните фактори на търсенето и предлагането. ЕКП смята, че трябва да има по-амбициозни разпоредби за контрол на тези финансови пазари и за предотвратяване на спекулациите.