Оптимистичният вариант: 1003 лв. минимална заплата за 2024 г. Реалистичният – 953 лева

Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина. Това показват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на база на приетото решение от 48-ото Народно събрание за одобряване на автоматичен механизъм за определянето ѝ и очакваният размер на средната брутна заплата.

Според новия текст в Кодекса на труда от началото на 2024 г. минималната работна заплата ще е 50% от средната за страната за последните 12 месеца. За определяне на размера ще се използват предварителните данни за размера на СРЗ за последните 2 тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата. Всяка следваща календарна година размерът на МРЗ ще се определя до 1 септември на текущата, така че НСИ ще има готовност да осигури необходимите данни за СРЗ за страната.

За КНСБ това е един максимално опростен автоматичен механизъм, който не отчита всички критерии за измерване на адекватността на МРЗ, както е посочено в Директивата за адекватните минимални заплати в чл. 5. Това означава, че не се гарантира адекватност на МРЗ съобразно необходимите разходи за издръжка на живота, така също не се отчитат промени в покупателната сила на МРЗ като следствие от засилени инфлационни процеси. Освен това социалните партньори не участват пряко в определянето на МРЗ, а имат косвена роля през КТД и влиянието му върху СРЗ.

При тези уточнения ИССИ направи изчисления за възможни три сценария на развитие на динамиката на СРЗ – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.

ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА

При този вариант залагаме ръст с 9.1% през първото тримесечие и 14.6% през второто тримесечие. Тези ръстове ще осигурят нарастване на СРЗ за последните 12 месеца с 15.3%, колкото беше нарастването през последната една година. При тези условия, размерът на МРЗ за 2024 г. ще достигне 1003 лв., който ще представлява 50% от СРЗ от 2006 лв. 

Важно е да се отбележи, че и при трите варианта на прогнозните разчети пряко се подчиняваме на приетите промени в КТ за прилагане на автоматичен механизъм за определяне на размера на МРЗ, който гарантира минималния праг. В тези прогнози не се отчитат останалите критерии, които ДАМРЗ препоръчва. Така например, не се отчитат промените в покупателната сила на МРЗ като следствие от засилени инфлационни процеси. Не се гарантира адекватността на МРЗ съобразно необходими разходи за издръжка на живота. Елиминира се прякото участие на социалните партньори, които ще имат косвена роля през КТД и влиянието му върху СРЗ. От тук следва, че ако тези недостатъци се преодолеят, следва че размерът на МРЗ да бъде по-висок и по този начин може да се гарантира подобряване на адекватността на МРЗ и постепенното й и неотклонно приближаване до “заплата за издръжка“ .

ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА

Анализът на тримесечните данни за СРЗ за периода 2015 – 2022 г., показват, че през първото тримесечие се наблюдава тенденция на задържане на темпа на СРЗ, дори и спад в някои от годините. За тази динамика влияят съвкупност от редица икономически показатели, като икономически растеж, инвестиции, бизнес среда, данъчно бреме, заетост и др. Така че прогнозата е сложна процедура, но за нашите цели условно елиминираме очакваната динамика на основните макроикономически индикатори за 2023 г., за които няма все още прогнозни разчети, а наличните не са достатъчно надеждни.

  СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИ ЛИЦА по тримесечие  (2015-2022Г.)  
 Години СРЗ по тримесечия, в левове Осреднен размер на СРЗ за 12 месеца, в лв Индекси предх. трим=100 Индекси,

 осреднен размер на СРЗ за 12 месеца предх.г.=100

I тр . II тр. III тр. IV тр. I  тр. II тр. III тр. IV тр.
2015 857 881 875 919 883 102,8 99,3 105,0
2016 916 943 937 983 945 99,7 102,9 99,4 104,9 107,0
2017 1001 1037 1036 1093 1042 101,8 103,6 99,9 105,5 110,3
2018 1082 1132 1129 1180 1131 99,0 104,6 99,7 104,5 108,5
2019 1213 1265 1250 1315 1261 102,8 104,3 98,8 105,2 111,5
2020 1317 1337 1373 1437 1366 100,2 101,5 102,7 104,7 108,3
2021 1462 1525 1520 1612 1530 101,7 104,3 99,7 106,1 112,0
2022 1605 1730 1743 1879 1739 99,6 107,8 100,8 107,8 113,7

Песимистичната прогноза за размера на МРЗ от 2024 г. се основава на гореизложените данни. При условие, че се очаква държавният бюджет за 2023 г. да бъде приет през месец май, следва, че в бюджетния сектор заплатите ще бъдат замразени. При песимистичната прогноза се залага на спад с 0.5% на СРЗ за първото тримесечие на 2023г. и ръст на СРЗ от 1.6% за второто тримесечие.

При тези условия СРЗ за 12-те месеца ще достигне 1848 лв. При използването на приетия автоматичен механизъм като 50% от СРЗ, то размерът на МРЗ за 2024 г. би бил 924 лв. Този размер на МРЗ ще осигури ръст спрямо 2023 г. с 18.4%, ако размерът се запази 780 лв., без да има междинно увеличение от 850 лв. за което КНСБ настоява.

РЕАЛИСТИЧНА ПРОГНОЗА

При този вариант условно приемаме нарастване на СРЗ през първото и второто тримесечие със съответно 3.8% и 5.1%. Тези ръстове се основават на ръст на МРЗ от 1 януари и ефекта ѝ върху останалите заплати през следващото тримесечие. При тези условия очакванията са средната работна заплата за 12 месеца да достигне до 1906 лв, а размерът на МРЗ да е 953 лв. Това е ръст от 22% при запазен размер на МРЗ до края на 2023 г., а при промяна от средата на годината на 850 лв, е ръст от 12%.