Позиция на СЖБ относно възлагане на обществена поръчка за жп превоз на пътници

Публикуваме позиция на Синдиката на железничарите в България относно предстоящото през 2024 г. възлагане на обществена поръчка за железопътен превоз на пътници в Република България. Тя е одобрена от Координационния съвет на СЖБ на заседание на 16 март 2023 г. 

 

Координационният съвет на Синдиката на железничарите в България настоява при възлагането на обществената поръчка за превоз на пътници по железопътния транспорт да бъде определено като изпълнител държавното предприятие „БДЖ – Пътнически превози”  ЕООД.

Съображенията ни са:

  1. Република България може и следва да се възползва от възможността да възложи пряко на един изпълнител обществената поръчка през 2025 година, тъй като отговаря на всички условия изброени в чл. 4а на Регламент (ЕС) 2016/2338:
  • Към 24 декември 2017 г. годишният обем на пазара е 19 920 млн. влаккилометра, което е по-малко от изискваните по регламент 23 млн. влаккилометра;

Компетентният орган на национално равнище за възлагане на обществената  поръчка е един – МТИТС;

  • Поръчката по ЗОУ е една и обхваща цялата железопътна мрежа на страната.

2. Единственото в страната ни железопътно предприятие, което притежава опит и разполага с подготвени кадри за дейността, е „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Това са хората, които въпреки лошите условия на труд, въпреки постоянното изоставане в заплащането в сравнение с другите отрасли и дейности, въпреки хроничния недостиг на персонал, понесоха всичките несгоди на прехода, устояха на всички трансформации и преструктурирания, вливания и разделения, запазиха дейността и социалната ѝ функция.

3. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД съумя да се съхрани и продължава да действа, въпреки че държавата не изпълнява задълженията си по действащия договор. По наши сведения непредоставените средства за капиталов трансфер (за инвестиции в подвижен състав ) до момента са около един милиард лева. Ако се абстрахираме от претенциите за справедливост, не изглежда логично новият подвижен състав, за който се подготвя процедура за закупуване, да бъде предоставен на друг, различен от държавния превозвач. Единствената логична причина за такова действие виждаме в стремежа да се докаже, а в случая може би и наложи, твърдението за държавата като лош стопанин, неспособен да осигури нужния на обществото сигурен, ритмичен и удобен железопътен транспорт.

4. Досегашната практика показа, че мантрите на либерализма и свободния саморегулиращ се пазар не са и не могат да бъдат решение на всеки икономически или социален проблем във всяка ситуация. Едни и същи правила и алгоритми довеждат до различни резултати в зависимост от размерите, структурата, обема и т.н на системата, към която се прилагат. Пример за това е пълната и безусловна либерализация на товарните железопътни превози в страната. Факт е, че след нея относителният дял на железопътните превози в общия обем превозени товари намалява, а държавният железопътен оператор е в незавидно състояние.

Разбира се,  възлагането на услугата на държавното „БДЖ – Пътнически превози”  ЕООД следва да стане при изпълнение на условията на Регламента – за срок не по-дълъг от 10 години и с разписани ясни критерии за контрол. Надяваме се в рамките на тези десет години държавата да промени коренно отношението си към държавния превозвач, а ръководството на БДЖ да съумее да отговори на очакванията на обществеността, за което синдикатите сме готови да съдействаме.