Проведе се форум „Висшето образование в условията на кризи: оценки, перспективи, очаквания“

Втори по рода си форум, посветен на проблемите пред висшето образование, се проведе в Академичния информационен център на Тракийския университет в Стара  Загора на 17 март 2023 г.

Участваха председателите на синдикалните организации на държавните висши училища от София и страната, ръководствата на ВОН-КНСБ и НПСС. Специален гост на форума беше бившият министър Красимир Вълчев, който дори и извън МОН остана загрижен и ангажиран с проблемите на висшето образование и науката в България.

След представените анализи и оценки на ВОН-КНСБ за състоянието на ДВУ по следните показатели: брой работещи, брой учащи, средна брутна работна заплата – систематизирана според спецификата на обучението и съпоставена спрямо средната работна заплата за страната, както и стойностите на допълнителните трудови възнаграждения, бяха оформени следните заключения:

Според броя учащи в ДВУ са обособени следните категории:

 1. Над 10 000 са в четири университети: СУ, ПУ, УНСС, ТУС;
 2. От 4000 до 10 000 са в девет университети: ТУВ, ТрУ, МУС, ШУ, РУ, ВТУ, ИУВ, ЮЗУ, МУВ;
 3. От 1000 до 4000 са в 14 ВУ: МУПв, МУПн, СА-Свищов, ХТМУ, ЛТУ, АУ, НСА, ТУГ, УХТ, УАЗ, УАСГ, МГУ, ВТУ-ТК, УниБИТ;
 4. Академиите по изкуства: НХА, НАТФИЗ, НМА, АМТИИ;
 5. Под 1000 учащи: ВСУ-ЛК и ВУТП.

Общият средно приравнен брой учащи в държавна поръчка (по данни на регистъра на МОН за 2022 г.) е 139002, които за петгодишен период са с 20 546 по-малко.

Общо работещите в ДВУ (към декември 2022 г.) са 21 589, които за същия период от време са с 1237 души по-малко, основно хора от академичния състав.

Академичният състав в ДВУ, по данни на НСИ (2022 г.), е 11 902, а по данни на ВОН-КНСБ (към декември 2022 г.) – 11 725. В края на петгодишния период (от учебната 2016/2017 г. до днес) академичният състав в ДВУ е намален от 12 899 с 1174 души. В момента академичният състав се състои от 5464 хабилитирани, 5399 нехабилитирани и 862 преподаватели и старши преподаватели.

Основните трудови възнаграждения за академичния състав са в зависимост от ПМС за най-ниската длъжност асистент. Едногодишният анализ показва, че към 31.12.2022 г. най-високата средна брутно работна заплата е в МУС (3664 лв.), която е 2,55 пъти по-висока от най-ниската в бранша – ВУ-ЛК – 1434 лв.

Съществен проблем се наблюдава в размера на основните трудови възнаграждения за непреподавателския състав, които са близки до минималната работна заплата за страната. През 2023 г. са е в размер на 850 лв., а за 2024 г. се очаква да бъдат 1003 лв.

В седем от държавните висши училища (ЛТУ, УниБИТ, МГУ, САСвищов, ВТУ-ТК, ВУТП и ВСУ-ЛК) средната брутна заплата е от 1434 лв. до 1700 лв., което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора, защото е под СРЗ за страната (1750 лв.). Най-фрапиращият пример е за намалените заплати във ВТУ-ТК и ВСУ-ЛК.

ДВУ са групирани и съобразно финансирането по размера на коефициентите в съответните професионални направления. Те са разпределени в шест групи:

В Група 1 (в областта на педагогическите, хуманитарните и природните науки, математиката и информатиката) попадат осем ДВУ. По общите показатели ПУ е първи, СУ е втори, трети е ТрУ, ВТУ и РУ са на четвърта и пета позиции.

В Група 2 са ДВУ в областта на социалните, стопанските и правните науки. По общите показатели ПУ е на първа позиция, на втора са УНСС и ИУВ, СУ е трети, а ТрУ е на четвърто място.

В Група 3, в областта на техническите науки, са 12 ДВУ. По общите показатели ТУС е на първа позиция, следват ТУВ, ТУГ, УАСГ и РУ, а на последните места са МГУ, ВУТП и ВТ-ТК.

В Група 4, в областта на аграрните науки и ветеринарната медицина, попадат три ДВУ. По общите показатели ТрУ е на първо място, следват АУ и ЛТУ.

В Група 5, в областта на здравеопазването и спорта, са шест ДВУ: МУВ, МУПн, МУПв, МУС, НСА И ТРУ. На първите три места са МУВ, МУПв и МУС, а ТрУ е на четвърта позиция.

В Група 6, в областта на изкуствата, са четири ДВУ. На първо място е НХА, втори е НАТФИЗ, трети е НМА и четвъртата позиция е за АМТИИ.

Предвид предоставените данни от анализа, общата картина в страната и задълбочаващите се кризи в ДВУ, в бюджета за 2023 г. академичната синдикална общност на ВОН-КНСБ настоява за:

 1. Средствата за висше образование да бъдат в размер не по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет;
 2. Допълнителни 178,3 млн. лева за първото полугодие на 2023 г. Тази сума е необходима за поддържане на тенденцията за повишаване на субсидията за издръжка на обучението и социалните дейности (стипендии, храноден, общежития) за учащите в ДВУ.
 3. Актуализация на ПМС (чл. 92 от ЗВО) за основни месечни възнаграждения за академичната длъжност асистент на два пъти в настоящата година.
 4. Размерът на основните трудови възнаграждение за академичната длъжност асистент да бъде не по-малко от 2108 лв. в последното тримесечие на 2023 г.
 5. Средната заплата на академичния състав да достигне нивото от 150% от СРЗ за страната.
 6. Основната месечна заплата за служителите с висше образование в ОКС магистър да достигне ниво от 90% от основната работна заплата за академичната длъжност асистент, а за тези с ОКС бакалавър – не по-малко от 80%.
 7. Размерът на стипендията за учащите в ОНС доктор да бъде не по-малка от 150% от минималната работна заплата за страната.
 8. Размерът на стипендиите за учащите в ОКС бакалавър и ОКС магистър да бъде не по-малко от 125% от минималната работна заплата за страната.
 9. Размерите на средствата за храноден и леглоден да бъдат съответно не по-малко от 10 лв. и от 5 лв.

Увеличението на държавната субсидия е определящо за страната ни, защото гарантира успешен старт на младите хора да учат, да работят и да живеят в България. Държавата е длъжна да осигури необходимите средства по всички възможни начини, а ВОН-КНСБ като синдикат гарантира проследяването и управляемостта им в интерес на икономиката и обществото.