Нов КТД бе сключен в сферата здравеопазването и социалните дейности в Русе

Сключен бе нов колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности” в Община Русе. На подписването присъстваха областният координатор на КНСБ в града Боянка Димитрова, председателят на СРС на КТ “Подкрепа” Кирил Черкезов и кметът Пенчо Милков.

КТД за функция „Здравеопазване” регламентира трудовите и осигурителните права на работещите в Детско и училищно здравеопазване, Детски ясли, Детска млечна кухня, а за функция „Социални дейности” – в Дом за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждани, Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен социален патронаж на територията на Община Русе.

В новия КТД се постигна договореност по няколко точки:

• Право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 7 месеца, ако работникът или служителят от функция „Здравеопазване“ и медицинските специалисти от специализираните институции е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 г. трудов стаж през последните 20 години.

• Увеличен е размерът на допълнително трудово възнаграждение за нощен труд от 1.00 лв. на 1,30 лв. за всеки отработен нощен час или част от него.

• Договорени са допълнителни 8 работни дни за медицински персонал от функция „Социални дейности“ и 7 работни дни за немедицински персонал от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“ към основния платен отпуск. Запазват се 12-те работни дни за медицински персонал от дейност „Здравеопазване“ като допълнителен платен отпуск.

Регионалната структура на конфедерацията изказва благодарност за винаги доброто партньорство с Община Русе и конструктивния социален диалог.

 

Снимки: Община Русе