Дискусия за висшето образование и науката в условията на кризи се проведе в София

Трета поредна среща, посветена на висшето образование и науката в условията на кризи – оценки, перспективи и очаквания, се проведе в София.

В качеството на социален партньор и като домакин на дискусията акад. Николай Денков посрещна участниците – председатели на синдикални организации на държавните висши училища (ДВУ), Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), ръководството на синдикат Висше образование и наука към КНСБ (ВОН-КНСБ) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

След представените анализи и оценки на ВОН-КНСБ за състоянието на държавните висши училища по систематизирани показатели, на БАН и НИМХ, в центъра на обсъждането бяха брутните работни заплати и ниските студентски стипендии, съпоставени спрямо средната работна заплата и измерението на продължаващите кризи в страната.

Академичният състав и броят на учащите в ДВУ намаляват, както и изследователите в БАН и НИМХ. Основните трудови възнаграждения за академичния състав са в зависимост от Постановление на МС за най-ниската длъжност асистент. Справедливо е неговата законова актуализация (чл. 92 от ЗВО) за основните месечни възнаграждения за академична длъжност асистент на два пъти в настоящата година. В момента тя е 1500 лв., но след приспадане на осигуровки и данъци (в някои ВУ, БАН и НИМХ е дори 1020 лв.), е почти на нивото на стипендията на докторантите.

Липсата на места и недовършените ремонти в студентските общежития, лошите условия на живот, отклоняване на целевите средства за заплати на редица новоназначени членове на бордове, създават впечатлението, че никой в държавата не се интересува от битовите условия за студенти, докторанти, преподаватели и изследователи от ДВУ, БАН и НИМХ.

Обсъдени бяха още незабавна актуализация на коефициентите по професионални направления, така че съотношението да е съобразено с това в европейските страни; необходимостта от непрекъснато осъвременяване на учебното съдържание и на методите за преподаване; обща регистрация на академичната заетост; несвойствените специалности в някои ВУ; плагиатството и новите изменения и допълнения на Правилника за развитие на академичния състав; повече средства за капиталови разходи, с които да се обновява материалната база при ясни правила за ефективността на планираните инвестиции; регионалните проблеми на висшите училища и техните филиали; законовото изискване за студентско и синдикалното участие в постоянните комисии на Националната агенция за оценяване и акредитация; проблеми на учените в БАН (програма минимум и програма максимум) и на Националния институт по метеорология и хидрология като научни организации със своя специфика.

Отчетени бяха грешките от промяна в статута на НИМХ, тъй като от МОСВ не познават спецификата на научните организации и не зачитат правилата за преходните средства, които особено при изпълнение на международни проекти, се ползват като целеви средства за три и повече годишен период на изследвания.

Всички участници се обединиха около становището, че средствата за висше образование и наука трябва да нарастват изпреварващо спрямо инфлацията, но съчетано с изпълнението на конкретни мерки за повишаване на качеството на преподаването и на научните изследвания в системата.

Трябва да се увеличат нормативите за храноден и леглоден за студентите и докторантите, за да се компенсира високата инфлация през последната година. Това ще гарантира качество на предлаганата храна в студентските столове и ще се предотврати натиска за увеличаване на наемите в общежитията. Съществен проблем се наблюдава в размера на основните трудови възнаграждения за служителите с висше образование, които са близки до минималната работна заплата за страната. Жизненоважно, за да работи системата на висшето образование и науката, е увеличението на държавната субсидия за ДВУ за първо полугодие на тази година със 178,3 млн.лв.