ИСС прие становище за насърчаване на колективното трудово договаряне в България

При наетите в България, обхванати от Колективен трудов договор, средната брутна месечна заплата е с 18,6 на сто по-висока, а средната брутна годишна заплата е с 22,4% повече спрямо възнагражднията на лицата, които не попадат в тази категория. 

Това показват данни на НСИ, посочени в одобрено от Икономическия и социален съвет становище на тема „Подходи за изготвяне на план за действие за насърчаване на колективното трудово договаряне в България“. Становището бе одобрено на редовна пленара сесия на ИСС на 24 март. Докладчици по него бяха Чавдар Христов от КНСБ, като представител на групата на работниците, и Ивелин Желязков – АИКБ от групата на работодателите.

Становището бе разработено по собствена инициатива и е част от плана на съвета за първото полугодие. В него се констатира, че България попада сред държавите, които нямат 80% покритие чрез Колективни трудови договори, което не съответства на  чл. 4, §2 от Директивата за адекватните минимални работни заплати. В този смисъл ИСС счита, че е необходимо да се  подготви план за действие за насърчаване на този тип договаряне и не бива да се допуска приемане на законодателни текстове, които по своята същност и философия вредят на колективното договаряне, се казва в становището.

ИСС счита, че съществуващата в Кодекса на труда правна рамка на колективното договаряне е изчерпала първоначалния си стимулиращ ефект и в момента има задържаща роля. Мнението на Съвета е, че в системата от правни норми, уреждащи колективното договаряне, следва да се заложи разширяване на възможностите за договаряне, като особено внимание трябва да се отдели на неправните и правните спорове, свързани със сключването и изпълнението на колективните трудови договори и тяхното уреждане, вкл. и на определението на института “колективен“ трудов спор, които на този етап непълно и не в съответствие с развилата се практика се уреждат от приетия през 1990 г. Закон за уреждане на колективни трудови спорове.

С текста на становището можете да се запознаете тук.