Подписан бе Отраслов колективен трудов договор в добивната промишленост

Браншов колективен трудов договор в отрасъл Добивна промишленост бе подписан днес между Федерацията на независимите синдикати на миньорите-КНСБ, СМФ Подкрепа и Българската минно-геоложка камара.

Сред параметрите, залегнали в договора, са:

– Минимална месечна работна заплата за дружествата от отрасла, равна на МРЗ за страната, умножена с коефицент 1,40;

– Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея не може да бъде по-малко от 6,50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малко от 8 лв. на отработен ден;

– Размерът на основния платен годишен отпуск е 20 дни за трудов стаж в съответното дружество до 2 години; 21 дни – за трудов стаж от 2 до 5 години; 22 дни – за трудов стаж в дружеството от 5 до 10 г.; 23 дни – за между 10 и 15  години трудов стаж и 24 дни – за над 15 г. трудов стаж в дружеството.

– При смърт на работник или служител от трудова злополука работодателят изплаща на пострадалото семейство финансова помощ в размер на не по-малко от 6 средни месечни брутни работни заплати за дружеството.

С КТС в отделните дружества от отрасъла могат да се договарят и по-високи размери от залегналите в браншовия договор.