ВОН-КНСБ: Настояваме за допълнителни 178 млн. лв. за висше образование в бюджет 2023

Председателите на ВОН-КНСБ проф. Лиляна Вълчева, на Съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков и на Национално представителство на студентските съвети Даниел Парушев изпратиха вчера съвместно писмо до президента Румен Радев, министър-председателя Гълъб Донев и министъра на финансите Росица Велкова, с което настояват да се изпълнят текстовете на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021-2023 г. За целта е необходимо средствата, които държавата отделя за висше образование и наука, да бъдат не по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени за годината, за която се отнася съответният бюджет. За настоящата година е необходимо в бюджет 2023 да се предвидят допълнително 178,3 млн. лв.

Публикуваме текста на писмото:

 

Като резултат от проведено заседание на 12.04.2023 г. с участието на представители на Национален браншов синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ), членове на Управителния съвет на ректорите и председателят на НПСС, напомняме за внесеното писмо с Вх.№ПГ-48-229-00-7/10.11.2022г. /вж. информацията на https://mon.bg/bg/news/5104/

След обсъждане и анализ към днешна дата внасяме общата ни концепция за продължаващо финансиране на държавните висши училища в бюджета за 2023 г. и отново настояваме за допълнителни средства в размер на 178,3 млн. лв. Това е необходимо, за да се изпълнят текстовете в Стратегията за развитие на висшето образование на Република България за периода 2021 – 2030 г., приета с решение на Народното събрание (Обн. в ДВ. Бр. 2 от 8 януари 2021 г.) на основание чл. 9 ал. 2 т. 3 от Закона за висшето образование. Независимо от положените усилия на правителство, синдикати и социални партньори към момента темповете на изпълнение на целите от Стратегията са изоставащи и дейностите по финансиране на системата са крайно недостатъчни. Ето защо настояваме средствата, които държавата отделя за висше образование и наука, да бъдат в размер не по-малък от 1% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет.

В средносрочната бюджетна прогноза, която се явява винаги мотив към ЗДБРБ, е необходимо да се запише текст, който упоменава, че средствата, които държавата трябва да отдели за висше образование и наука, не трябва да бъдат по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени на годината, за която се отнася съответният бюджет. За целта, в таблицата, която представа разходите по функции, във функция „Образование“ да бъде представена и допълнителен ред информация за разходите отделени за висше образование и наука, където ясно да се вижда сравнението с БВП в процент през наблюдавания тригодишен период.

Допълнителните средства в размер на 178,3 млн.лв. следва да са насочени приоритетно към бюджетни политики в рамките на подготовката, обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. за:

  1. Увеличаване на Субсидията за издръжка на обучението с допълнителни 134,4 млн.лв., необходими за продължаване политиката по доходите и увеличение средно с 12% на минималните основни заплати за академичния състав. Основните месечни възнаграждения за академичния състав са в зависимост от Постановление на МС за най-ниската длъжност Асистент. Справедливо е неговата законова актуализация (чл. 92 от ЗВО) да е два пъти в настоящата година, защото в момента основната заплата на асистента е 1500 лв., но след приспадане на осигуровки и данъци е почти на нивото на стипендията на докторантите. Настояваме основната месечна заплата за академичната длъжност Асистент да се определи с ПМС на два пъти – м. юли и м. октомври 2023 г.;
  2. Увеличаване на Субсидията за научна и научно-творческа дейност с допълнителни 15,3 млн.лв.;
  3. Увеличаване на Субсидията за стипендии на докторанти и студенти, съответно с 2,5 млн.лв. и с 5,5 млн.лв.;
  4. Увеличаване на средствата за компенсиране отпадането на съответните такси по ЗВО за студенти от защитени и приоритетни специалности с допълнителните 1,1 млн. лв.;
  5. 10 млн.лв. необходими за продължаващи ремонти в студентските общежития и столове /вж. писма до МС с вх. №08.00-72/17-02-2023 и до МФ с вх. №92-00-65/20-02- 2023/;
  6. 9,5 млн.лв. за осигуряване действието на националните програми в системата на висшето образование, финансирани от републиканския бюджет.