В навечерието на Международния ден в памет на работниците: Повишено внимание към експозиция на азбест!

Жертвите на ракови заболявания от експозиция на азбест ще бъдат почетени тази година в Международния ден в памет на загиналите работници при трудови злополуки (28 април).

КНСБ алармира отново, че работата с азбест е опасна за здравето. Азбестът е груб, влакнест материал, който се използва за изолация на тръби, покриви и други материали за строителството. Когато тези материали се разбиват или разрушават, много малки влакна на азбест се освобождават във въздуха, като те могат да бъдат лесно вдишани от работещите или хората, които са близо до работното място.

Вдишването на азбестови влакна може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Една от най-сериозните болести, свързани с работата с азбест, е мезотелиомът – рядък вид рак, който засяга мезотелните клетки, намиращи се в, коремната област и други места в тялото. Този вид рак обикновено се появява много години след като човек е бил изложен на азбест.

Други здравни проблеми, свързани с работата с азбест, могат да включват белодробни заболявания като азбестоза, белодробен фиброз и плеврални ефузии, както и други форми на рак, като рак на гърлото и рак на бъбреците.

Ракът е главната причина за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС с над 100 000 смъртни случая всяка година. Експозицията на азбест в околната среда и на работното място е причина за 78% от професионалните ракови заболявания и една от основните причини на рак на белите дробове. За да може тези работници да имат достъп до подходящи схеми за обезщетение, трябва да се признае професионалният произход на свързаните с азбеста заболявания.

Правната рамка на ЕС за защита на работниците от специфичните рискове, свързани с експозицията на азбест, датира от 1983 г. Оттогава тя е актуализирана няколко пъти. Най-новият законодателен акт е Директива 2009/148/ЕО относно азбеста по време на работа, в която се определят строги задължения за работодателите по отношение на защитата, планирането и обучението. Освен това, тъй като азбестът е канцероген, Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или репротоксини по време на работа се прилага, когато е по-благоприятна за здравето и безопасността на работниците. Предотвратяването на експозицията на азбест на работното място е един от приоритетите на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г.

На 28 септември миналата година излезе съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, както и до комитета на регионите относно действията за постигане на бъдеще без азбест и предложение за изменение на Директивата относно експозицията на азбест по време на работа с цел подобряване на защитата на работниците чрез значително намаляване на граничната стойност за професионална експозиция на азбест.

В съобщението се посочва за необходимостта от допълнителни действия за защита на работниците от експозиция на азбест, особено в строителството при саниране на сгради. Изчислено е, че на азбест са изложени между 4,1 и 7,3 милиона работници. 97% от тези работници са в строителния сектор, включително в свързаните с него професии като майстори на покриви, водопроводчици, дърводелци или работници по поставяне на подови настилки, а 2% са в сектора за управление на отпадъците.

Европейската комисията направи законодателно предложение за значително намаляване на съществуващата гранична стойност за азбест от 0,1 влакна на кубичен сантиметър (f/cm³) на 0,01 f/cm³, 10 пъти по-ниска от настоящата стойност. В своя резолюция Европейския парламент направи предложение за гранична стойност от 0,001 влакна на кубичен сантиметър.

България забранява вноса, производството и употребата на всички азбестови влакна и азбестосъдържащи продукти от 1 януари 2005 г. По-голямата част от работещите в риск от експозиция на азбест извършват дейности по разрушаване, реконструкция или саниране, поддръжка на сгради, в които може да има азбест.

Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения по Закона за здравето и се извършват след получаване на разрешение от директора на Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се извършват.

Изискванията за защита на здравето на работещите, включително за предотвратяване на съществуващи или потенциални рискове от експозиция на азбест при работа, се определят от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

В нашата страна липсват системни данни за наблюдение на работниците, които са подложени на експозиция на азбест. През 2020 г. има признато само едно професионално заболяване, свързано с експозиция на азбест.

Ако смятате, че сте били изложени на азбест на работното си място, трябва да потърсите медицинска консултация и да се консултирате с адвокат, за да разберете правата си и възможностите за обезщетение!