Федерацията на синдикатите от земеделието с актуализиран наръчник за добри практики в социалния диалог

Федерацията на независимите синдикати от земеделието изготви и публикува актуализиран наръчник “Добри практики в социалния диалог, колективното трудово договаряне и социалната политика в сектор Земеделие и обслужващите го звена”.
Целта му е да обогати и надгради знанията и експертизата на синдикалните лидери, както и на всички участници в колективното трудово договаряне, като им даде повече яснота, разбиране и увереност за договарянето като процес, а на колективния трудов договор като интелектуален продукт, който непрекъснато се развива, усъвършенства и е собственост на страните, които го подписват.
Българското земеделие е важен отрасъл от националната икономика и ключов сектор за благосъстоянието на населението в селските райони на страната. В него са ангажирани – пряко и косвено – много работещи и обслужващи с различни форми на труд, което го прави специфичен и многообразен по отношение на потребностите и условията за трудова дейност. Всичко това налага особено внимание към сектора при прилагането на политики, които максимално да отразяват тази специфичност и  многообразие, както и да гарантират неговото устойчиво развитие, за да се реализира европейския модел на мултифункционално земеделие, справедливо към всички във веригата.

Социалният диалог е процес на трайно и постоянно въвличане на социалните партньори – работодателските и синдикалните организации – в обсъждането и определянето на основните насоки както в развитието на трудовите отношения, така и на икономическата и социална политика на национално равнище.

Колективното трудово преговаряне и договаряне е правно средство, с което се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. По своята същност КТД са съглашения, чрез които работодателят и синдикалната организация, договарят по-благоприятни условия на труд от предвидените в минималните стандарти на трудовото ни законодателство.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието работи постоянно за повишаване чувствителността, инициативността и участието на представителите на държавата и на работодателските организации в процеса на навременен и ефективен социален диалог и колективно трудово договаряне при спазване на действащата нормативна уредба и правила. Настоящият актуализиран Наръчник за добри практики отразява последните достижения на социалния диалог и колективното договаряне, и служи като основа за надграждане при бъдещите преговорни процеси. Вижте като PDF