И КНСБ-Пловдив подписа Споразумение за сътрудничество с НИПА

Областният координатор на КНСБ-Пловдив Боян Бойкински, експертният състав на регионалния съвет на конфедерацията и председатели на базови синдикални организации от областта взеха участие в информационната кампания на Националния институт за помирение и арбитраж.

Събитието имаше за цел да се популяризира дейността, функциите и работата на Института за 2023 година, да се представят новите Правила за посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА и аудиторията да се запознае с новия Правилник за устройството и дейността. Представена беше и информационната система за колективни трудови договори и колективни трудови спорове на НИПА, както и възможностите на създадените онлайн справочни модули.

Представителите на социалните партньори споделиха вижданията си относно нуждата от актуализиране и допълване на нормативната база, касаеща уреждането на колективните трудови спорове. Обединиха мненията си и в посока разширяване обхвата на колективното трудово договаряне, с цел достигане на параметрите, заложени в Директивата на ЕК относно адекватните МРЗ насърчаване на колективното договаряне. В тази връзка, разработената от НИПА информационна система ще е от изключителна полза при провеждане на колективни преговори, тъй като предоставя богата база от данни с възможност за селектиране по различни критерии.

Областният координатор на КНСБ, както и председателят на СРС на КТ „Подкрепа“-Пловдив подписаха с директора на НИПА Владимир Бояджиев Споразумение за сътрудничество в сферата на индустриалните отношения и още по-тясно сътрудничество в областта на уреждане на колективните трудови спорове и процеса на колективно трудово договаряне.