ФНСС участва в дискусионен форум за дигитализацията в строителния сектор

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ взе участие в провелия се работен дискусионен форум на тема: “Модели на социално партньорство и добри практики отнасящи се до технологичните промени и дигитализацията на работните процеси в сектор “Строителство”, организиран по проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“, разработен от КРИБ в партньорство с КНСБ и Министерството на труда и социалната политика, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС, представи подробна презентация, свързана с процесите на дигитализация в строителството и влиянието ѝ върху социалното партньорство, като обърна внимание на работата в строителната индустрия, как тя се променя и какво е влиянието на дигитализацията върху сектора. Тя запозна участниците с  моделите на социално партньорство в няколко добре развити икономики и колективно трудово договаряне в предприятията, адекватни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси с цел активно управление на промените и осигуряване на успешна адаптация на предприятията и работниците и служителите към тях.

Именно внедряването на цифрови технологии съкращава строителния цикъл, намалява разходите, определя отговорностите и има потенциал да намали инцидентите на работното място, сподели инж. Иванова.

„Работата в бъдеще в строителния сектор ще бъде динамична и променлива, като се очаква да бъдат въведени нови технологии и бизнес модели, които да оптимизират работния процес и да намалят рисковете. Устойчивостта и гъвкавостта също ще бъдат важни фокусни точки, а работниците ще се нуждаят от постоянно обучение и развитие, за да могат да се адаптират към промените. Важна роля имаме и ние – социалните партньори, като заедно с работодателите ще се стремим да оптимизираме работния процес и подобрим условията на работа“, допълни тя.

Моделите на социално партньорство и добри практики в различните страни могат да се различават в зависимост от контекста, икономическите и социалните условия, както и от културните особености. По време на форума бяха преставени няколко примера за модели на социално партньорство и добри практики от страни като Дания, Швеция, Германия и Япония.

Представена бе пътна карта с начертани стъпки и конкретни действия, които трябва да бъдат извървяни, следвайки модела на социално партньорство в Германия, адекватен на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Германия е известна със силното си социално партньорство и един от най-развитите икономически модели в Европа. В контекста на дигитализацията, германският модел на социално партньорство се фокусира върху аспекти, като квалификация и образования, подкрепа на малки и средни предприятия, законодателство, което защитава правата на работниците в процеса на дигитализация и не на последно място добро ниво на социален диалог.

Обсъдени бяха въпроси, касаещи актуализирането на колективните трудови договори за отрасъл Строителство във връзка с дигитализацията на сектора, аспекти и конкретни действия при усъвършенстването им.

На форума присъстваха редица представители на строителни фирми и мултинационални компании от сектора, които споделиха опита си в дигитализацията и бързо развиващите се процеси на иновации и роботизация на работната среда.

Д-р арх. Даниела Иванова, ръководител “Изследване и развитие” във фирма „Кнауф България“ ЕООД, където ФНСС има изградена синдикална организация, изнесе презентация, свързана с BIM моделите на системите за сухо строителство във фирмата и тяхното функциониране.

На състоялата се дискусия бяха обсъдени проблемите и предизвикателствата, стоящи пред всички социални партньори, свързани с дигитализацията и технологичните промени, необходимостта от преквалификация на работната сила в сектора, както и предстоящото предоставяне на обучения за дигитални умения в страната ни.

Направените изводи бяха в посока важността от насърчаване на обучението и повишаването на квалификацията на работниците, както и установяване на механизми за тяхното финансиране и подкрепа. И най-важното, засилване на сътрудничеството между работодатели, работници и държавата, като всички споменати мерки трябва да се прилагат в рамките на социалния диалог за да се гарантира успешната адаптация на предприятията към дигитализацията и технологичните открития.