Проведе се Международна кръгла маса по проект PARTECIPATIVE ENERGY

Международна кръгла маса по проекта PARTECIPATIVE ENERGY, по който партньор е Федерацията на независимите синдикати на миньорите, се проведе на 22 и 23 май.

През първия ден срещата беше организирана въз основа на националните документи, изготвени от различните делегации. Акцент беше поставен върху преструктурирането на енергийния сектор. Тази реалност предполага значителни промени в начина, по който енергията се произвежда, разпределя и консумира. Тези промени често се движат от цели на политиката в областта на енергетиката и климата, като преходът към по-чисти и по-устойчиви източници на енергия. Тези промени обаче могат да доведат до предизвикателства и конфликти между различни участници и заинтересовани страни. Една от основните цели на проекта е да обучи своите представители за решаване на проблеми, свързани с промените, които настъпват в енергийния сектор. Европейската формула за разрешаване на конфликти се стреми да се справи с тези проблеми чрез подход, основан на диалог, сътрудничество и участие на всички страни.

Борбата с изменението на климата и влошаването на околната среда е общо предизвикателство, но не всички региони и държави-членки започват от една и съща ситуация.
Механизмът за справедлив преход ще подпомогне региони, които са силно зависими от силно интензивни въглеродни дейности. Ще помогне на най-уязвимите граждани в прехода, като улесни достъпа до професионални програми за рециклиране и възможности за работа в нови икономически сектори. Този проект се основава на тези идеи за разработване на инициатива, която кара делегациите на участващите европейски държави да се включат напълно в тези предизвикателства, пред които е изправен Съюзът във връзка, също така, с присъщите последици на настоящия конфликт, който се случва в Украйна с нахлуването на Русия. Също така в този ден беше отделено пространство за дебат, в който присъстващите представиха своите формули за деблокиране на кризисни ситуации и споделиха опит.

Вторият ден започна с кратко обобщение на предишната среща от експерта и модератора на проекта, което продължи с разговор за степента на напредък в прилагането на Европейската зелена сделка и наличието на защитни политики. След конференцията се проведе семинар за разрешаване на трудовите проблеми и по този начин избягване на конфликти в компанията. Заключенията ще бъдат използвани за следващите стъпки на проекта, особено за разработването на Методология за предотвратяване на конфликти, Наръчник за предотвратяване на конфликти и Национално онлайн обучение, наред с други инициативи. Друг от чувствителните и подчертани аспекти е насърчаването на обмена не само на опит, но и на ефективно сътрудничество. Този аспект е постигнат от национална работа, сравнителни анализи и последващото им споделяне в тези виртуални международни срещи

Създадена е синергия между всички, така че те да са наясно с европейските директиви по отношение на предизвикателството на забележителните трансформации, които енергийната
индустрия преживява, и да предложат подобрения на общи проблеми, които могат да възникнат в това отношение. Реализирането на тази инициатива има компонент на координация и взаимно познаване между всички участници относно трудовата реалност в съответните им страни, както и мерките, които могат да бъдат приети за в бъдеще.

Както вече беше отбелязано, възстановяването в енергийния сектор може да бъде сложен и предизвикателен процес, но има няколко ключови стъпки, които могат да бъдат предприети, за да се избегнат проблеми и да се улесни успешният преход. Европейската формула за разрешаване на конфликти се стреми да се справи с тези проблеми чрез подход, основан на диалог, сътрудничество и участие на всички участващи страни. През последния ден се проведе кръгла маса за външните и вътрешните фактори на трудовите
спорове в сектора и начините за справяне с тях.

Резултатите от национално изследване по проекта можете да видите тук