ЕКП: Необходими са промени в Препоръката за засилване на социалния диалог в ЕС

Част от текстовете на Препоръката за засилване на социалния диалог в ЕС трябва да бъдат преразгледани, като се премахнат разпоредбите, които биха подкопали профсъюзните прерогативи и биха отслабили колективното договаряне.

За това настоява Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) в писмо на генералния ѝ секретар Естер Линч и заместник-генералния секретар Клаес-Микаел Стал до заместник-постоянните представители в Европейския съюз.

Ето какво се казва в него:

Настоятелно ви призоваваме да гарантирате, че окончателният текст на препоръката е променен, за да се премахнат разпоредбите, които биха подкопали профсъюзните прерогативи и биха отслабили колективното договаряне. ЕКП е за амбициозна и ефективна Препоръка за укрепване на социалния диалог, която предприема ясни стъпки в подкрепа на социалните партньори, социалния диалог и колективното договаряне, но ако разпоредбите по-долу не бъдат променени или отменени, няма да я подкрепим.

Необходими промени

Колективното договаряне от името на работниците е прерогатив на синдикатите и не трябва да се отваря за други организации или групи лица. Всякакви опити за заместване или заобикаляне на ролята на синдикатите чрез други форми на организации на работниците са неприемливи и не са в съответствие с инструментите на ЕС, Съвета на Европа и инструментите на МОТ за правата на човека. Това включва съдебната практика на Комитета на МОТ по свободата на сдружаване, основана главно на Препоръката за колективните договори от 1951 г. (№ 91) и Конвенцията на представителите на работниците от 1971 г. (№ 135).

  • Поради това призоваваме за промени в съображение 12, за да стане ясно, че синдикатите, а не работническите организации, са отговорни за колективното договаряне от името на работниците. Следователно е необходимо да се премахне думата „като цяло“, като се осигури съответствие с останалата част от препоръката и Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС. Не можем да приемем никакви опити за отслабване, подкопаване или заобикаляне на прерогативите на синдикатите да преговарят и сключват колективни договори от името на работниците.
  • Призоваваме за заличаване на последния параграф от съображение 13. Профсъюзите не трябва да бъдат притискани да се отказват или да споделят прерогативи с представители, които не са синдикати.
  • В съображение 15 – предложението държавите-членки да позволят на работодателите да избират да не спазват колективните споразумения въз основа на неопределен и неограничен „принцип на благоприятстване“ (без дори да се уточнява, че е по-благоприятен за работниците) – ще подкопае прилагането и спазването на колективните договори. Освен това в съображение 15 се предвижда възможността работодателите да се отклоняват от колективните трудови договори. ЕКП не може да приеме подобни опити в Препоръката за отслабване, смекчаване или отваряне на колективните договори. Това ще навреди особено на браншовите колективни договори и ще отвори вратата за “жълтите” синдикати. Прилагането на колективен трудов договор се договаря и решава от социалните партньори по време на процеса на договаряне. Не можем да приемем, че на една компания ще бъде позволено да решава кое споразумение е приложимо и кое споразумение е най-благоприятно. Тези препратки трябва да бъдат премахнати.

Тези аспекти на препоръката създават токсична смес, която би отслабила, а не укрепила социалния диалог. Наложително е текстът да бъде преразгледан, за да се вземат предвид тези аргументи, преди да бъде приет.